ARAMA

8 cm'lik Kilit Parke Taşı Alımı İhale İlanı

Geri

8 cm'lik Kilit Parke Taşı Alımı İhale İlanı

8 Şubat 2024

BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR

DALAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8 CM LİK BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/124974

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DALAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KARAÇALI MAH. ATATÜRK CAD. 96 48770 DALAMAN/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2526922010 - 2526922016

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

8 CM LİK BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

30.000 METREKARE 8 CM LİK BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İLÇEMİZ MERKEZ, HÜRRİYET, SÖĞÜTLÜYURT, ALTINTAS, KARAÇALI VE EGE MAHALLELERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu malzemeler sözleşme süresince ihtiyaca binaen İdaremizce talep edilerek partiler halinde alınacak olup, metraj listesinde bildirilen cadde ve sokaklara ve/veya Belediyemiz tarafından gösterilecek depo yerlerine irsaliye karşılığı paletler halinde bırakılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeyi müteakip


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.02.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DALAMAN BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS 2824-EN 1338 STANDARTLARINA UYGUN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

DİĞER İLANLAR