ARAMA

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI FAALİYET RAP...

Geri

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 YILI FAALİYET RAPORU

T.C

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yazı İşleri Müdürlüğü servisinde Yazı İşleri Müdürü, bir Şef  ve iki Dabel personeli görev yapmaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün görevi Belediye Meclis, Encümen kararlarını yazmak, gelen-giden evraklarının kaydını yapmak ve zimmet karşılığı evrakları servislerine dağıtmak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlara posta yolu ile ödeme emri ve Belediye Başkanlığınca yazılan yazıları göndermektir. Belediye Başkanlığı’ nın yazışmalarıda Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

            Faaliyet dönemi içerisinde vatandaşlarımızından, çeşitli kurum ve kuruşluşlardan toplam 14334 adet gelen evrak ve dilekçe kaydı yapılarak ilgili servislere gönderilmiştir.  Müdürlüğümüzden 11601 adet giden yazı yazılmış, giden evraklar Belediyemizden PTT aracılığı ve dış evrak zimmet defteri ile gönderilmiştir.

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre her ay yapılan olağan ve gerektiğinde olağanüstü yapılan toplantılarda toplam 112 adet Meclis Kararı alınmıştır. Alınan Meclis Kararlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre ve 09/10/2005 tarih ve 25961 sayılı İçişleri Bakanlığının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’ nin 18. maddesine istinaden Kaymakamlık Makamına her sayısından iki suret gönderilmektedir. Kesinleşen Meclis Kararları üst yazı ile ilgili servislere gönderilerek gereği yerine getirilmiştir.

            Belediye Encümeni her hafta Çarşamba günleri toplanmakta olup, bu faaliyet  dönemi içerisinde vatandaşlardan ve servislerden gelen konular, Belediye Başkanlığınca Encümene havale edilerek, Encümenimizce görüşülmüş ve toplam 569 adet Encümen Kararı alınmış olup, gereği yapılmak üzere üst yazı ile ilgili servislere gönderilmiştir.

Belediyemiz Hukuk İşlerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre kısmi zamanlı olarak bir avukat çalışmaktadır. 2022 Ocak-2022 Aralık dönemi içerisinde davalı ve davacı olmak üzere  230 adet dava takip edilmekte olup, 165 adet davanın duruşması devam etmektedir. 37 adet dava karara bağlanmış olup, 6 adet dava için Danıştay’  a başvuruldu. 10 adet dava Danıştay’ da, 27 adet dava Bölge İdare Mehkemesinde, 10 adet dava Bölge Adilye Mahkemesinde olmak üzere itirazları yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde 40 adet davaya cevap verilmiştir. 16 adet dosyasının icra dosyası takip edilmektedir. 2 adet icra dosyasının tahsili yapılmış dosya kapanmıştır.

06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 2022 yılı Ocak ve Eylül ayında olağan genel kurul toplantıları yapılmış olup, Kent Konseyi genel kurulunca yapılan görüşmelerde alınan 2 adet karar Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 5018 sayılı Kamu  Mali Yönetimi  ve Kontrol Kanunu ,  5393 sayılı Belediye Kanunu , Belediye Bütçe  ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği Devlet Harcama Belgeleri  Yönetmeliği, Başkanlık emir ve talimatları  çerçevesinde  bütçe işlemlerini bilgisayar ortamında titizlikle  yerine getirmektedir.2022 yılında da  daha önceki yıllarda olduğu gibi  gelir, gider, avans , mahsup vb. tüm muhasebe işlemleri aksatılmadan düzenli bir şekilde yerine getirilmiş olup, 01.01.2022 - 31.12.2022  tarihleri arasında  toplam 8575  adet yevmiye kaydı yapılmıştır.

Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği’ne  göre  hazırlanan 2022 Mali Yılı Bütçesi  66.000.000.00 TL  olarak Belediye Meclisince kabul edilmiş ve 01 Ocak 2022 tarihi ile  uygulamaya  başlanmıştır. Bütçenin yetersizliğinden dolayı 96.000.0000,00 TL ek bütçe yapılmış ve bütçemiz 162.000.000,00 TL olmuştur.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve servislerinin işlemleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Belediye harcama birimleri tarafından yapılacak mal ve  hizmet alımları ile yapım işlerine ait bütçe ödenek durumuna  bakılarak harcama izni verilmektedir. Ayrıca  harcama sonrasında  tüm harcama  belgeleri incelenerek eksik ve yanlışlıklar düzeltilmekte ve muhasebe servisine intikali sağlanmaktadır.

Belediyemizin 2022  Mali Yılına ait 01.01.2022 –31.12.2022 tarihleri arasında   Gelirlerinin toplamı 174.323.489,51 - TL,red ve iade tutarı 211.173,87 TL den  sonra gelir toplamı 174.112.315,64 TL , giderlerin toplamı 158.957.295,32 – TL dir. Gelir  türleri bakımından ve gider ayrıntıları bakımından aşağıdaki gibidir.

 

GELİRLER  :

 

Belediyemizin 2020  yılına ait  Gelirleri toplamının 174.323.489,51  TL –red ve iade  211.173,87 TL den sonra gelir 174.112.315,64.TL olduğu, bununda  gelir  türleri bakımından aşağıdaki  gibi olduğu görülmüştür.

 

800         01                           VERGİ GELİRLERİ                                                                        : 22.087.041,21TL

800         01           02           Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                                              :   9.676.469,34TL

                                               Bina Vergisi                                                                                        :   6.032.474,62TL

                                               Arsa Vergisi                                                                                        : 2.516.649,23TL

                                               Arazi Vergisi                                                                                       :1.127.345,49 TL

                                              

800         01           03           Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri                       : 8.504.158,91TL

                                               a-)Özel Tüketim Vergisi                                                    : 8.044.164,94TL

                                               Haberleşme  Vergisi                                                          :24.789,10 TL                                                                Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi                        :8.019.375,84TL                                                     b-)Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri                               :   459.993,97TL

                                               İlan ve Reklam Vergisi                                                     :   163.256,76 TL

                                               Eğlence Vergisi                                                                   :     13.759,22 TL

                                               Konutlara Ait ÇTV                                                            :     934,96 TL                                                                 İşyeri ve diğer şekillerde ÇTV                                          :282.043,03TL                                  

800         01           06           Harçlar                                                                                :3.906.412,96TL                                                             Bina İnşaat Harcı                                                       :1.530.610,04 TL              

                                              İşgal Harcı                                                                           :   748.916,00  TL

                                               İşyeri Açma İzni Harcı                                                     :     38.166,00 TL

                                               Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı                           :       2.378.25 TL

                                               Tellallık Harcı                                                                    :       1.982,00 TL

                                               Yapı Kullanma İzni Harcı                                                              :   165.803,50 TL

İfraz ve Tevhid Harcı                                                      :81.155,00TL
                              Diğer Harçlar                                                                        : 1.337.402,17 TL

                 

800         03                           TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                  :37.813.763,57 TL

                03  01  01             Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                          :20.258.463,12 TL

                                               Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri                 :  2.174.177,29 TL

                03  01  02             Hizmet Gelirleri                                                                  :18.084.285,83 TL

                                               Muayene Denetim ve kontrol ücreti                              :     330.944,83 TL

İlan ve Reklam Gelirleri                                                   :       28.357,25 TL

Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri                                         :         4.844,00 TL

                                               Çevre ve Esenlik Hiz. İlişkin Gelirler                              :  5.159.286,02 TL

                                               Ekonomik Hizmetlere ilişkin Gelirler                             :           300,00 TL

Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler                                 :  6.593.362,34 TL

Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler                                   :       17.166,65 TL

Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler                                       :         8.488,18 TL

                                                          Diğer Hizmet Gelirleri                                                            : 5.941.536,46 TL

                                                          Gelirden red ve iade                                                               :   -211.173,87 TL

 

 

03           04           Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı        :14.294.030,57 TL

800         03           06           Kira  Gelirleri                                                                       : 3.261.269,88 TL

                                                             Ecrimisil Gelirleri                                                  :    186.316,46 TL

Sosyal Tesis Kira Gelirleri                                 :    121.468,59 TL

Kültür Amaçlı Tesis Gelirleri                                            :        2.000,00 TL

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                          : 2.935.556,63 TL

                                                          Taşınır Kira Gelirleri                                                              :      15.928,20 TL

 

800         04                      ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                 :15.055.624,68TL

                04                      Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar                         :  5.209.305,71 TL

                                                           Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar                              :    100.000,00 TL

                                                           Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar             : 8.064.357,26 TL

                                                           Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yard.                 : 1.681.961,71 TL

                                                                             

800         05                        DİĞER GELİRLER                                                             : 84.306.889,00 TL

                05           01         Faiz Gelirleri                                                                          :   2.357.068,43 TL

                                                           Vergi Resim Harç Gecikme Faizleri                                   :   1.016.908,37 TL

                                                            Mevduat Faizleri                                                                  :   1.340.160,06 TL                           

05           02                       Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                  : 52.879.546,59 TL

                                                           Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar            : 50.090.890,92 TL

                                                           Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı                   :          3.531,68 TL

                                                           Konutlara Ait ÇTV alınan Büyükşehir İlçe payı            :      832.733,24 TL

                                        Otopark Gelirlerinden İlçe ve ilk kademe Bel.     :        40.187,05 TL

                                                           Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Ücret                             :        13.242,50 TL

                                        Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar                                         :   1.895.530,44 TL

                                                           Diğer Paylar                                                                            :         3.430,76  TL                                                                                                                                                                         

                05           03        Para Cezaları                                                                        : 1.220.352,58 TL

                                                           Diğer İdari Para Cezaları                                                     :    678.630,26 TL

                                                           6552 Sayılı Kanun kap.Tüfe/Üfe tutarı                           :             19,37 TL

                                                           6552 Sayılı Kanun Kap.Katsayı Tutar                            :               2,73 TL

                                                           Usulsüzlük Vergi Ziyai ve Kaçakçılık Ceza.                    :    317.967,17 TL

                                          6736 S.K. kapsamında Tüfe/Üfe tutarı                             :           616,79 TL

                                          6736 S.K.kapsamında katsayı tutarı                                 :           465,48 TL

                                          7143 S.K.Kapsamında TÜFE/ÜFE                                     :           861,88 TL

                                          7143 S.K.Kapsamında Katsayı Tutarı                              :           688,40 TL

                                          7256 Sayılı KanunKapsamında ÜFE tutarı                     :       15.914,33TL

                                         7256 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı tutarı                               :     20.636,82 TL

                                         7326 S.K.Kapsamında  TÜFE/ÜFE      tutarı                      :     19.659,77 TL

                                         7326 S.K.Kapsamında  katsayı tutarı                                 :     43.946,28 TL

                                         Zamanında Ödenmeyen Ücret Geli.Alın                              :   120.943,30 TL

                                                                                             

                05           09        Diğer Çeşitli Gelirler                                                              : 27.849.921,40 TL

                                                           Kişilerden Alacaklar                                                             :          6.927,30 TL

                                                           Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alın.Otopark Be           : 27.488.188,67 TL

                                                           Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler            :     354.805,43 TL

 

800         06                           SERMAYE GELİRLERİ                                                 : 15.060.171,05 TL

                                                             Arsa Satışı                                                                            : 14.919.771,05 TL

Taşıt Satış Gelirleri                                                            :     140.400,00 TL

                                              

GİDERLER  

                              PERSONEL GİDERLERİ                                                 :13.380.678,88  TL

                              SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ                                     :  1.384.282,92  TL

                              MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                        :93.734.798,11 TL

                              CARİ TRANSFERLER                                                                    :  1.155.595,01  TL

                              SERMAYE GİDERLERİ                                                  :  49.301.940,40 TL

 

                                                                                                                   TOPLAM        :158.957.295,32 TL

 

                         

 

 

 

 

 

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                       

1- 425 adet İnşaat dosyası incelenmiş olup; belgeleri tamamlanan ve mevzuata uygun olarak hazırlanan projelere ilişkin 425 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

3-Ruhsat eki projelere uygun olarak inşaatı tamamlanan 280 adet yapı için Yapı Kullanma izin Belgesi Düzenlenmiştir.

 

4-Devam eden inşatlarla ilgili yapı denetim firmalarına hakkediş ödemeleri yapılmıştır.

 

5-Mevzuata aykırı uygulamalarla ilgili belediyemize yapılan şikâyetlere ilişkin yerinde kontroller yapılmıştır.

 

6-Bu dönem içerisinde ruhsatsız veya ruhsat eki projelere aykırı olarak inşa edildikleri tespit edilen 119  adet yapıya 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddeleri gereğince işlem yapılmıştır.

 

7- Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından ilçemiz sınırları içerisinde yaptırılan mahalli adres tespitine ilişkin adres kayıt sistemindeki yapı adreslerinin Mekânsal Adres Kayıt Sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.

 

8-Gerek elektrik ve su abonelikleri için gerekse açılacak olan yeni iş yerleri için müdürlüğümüzce numarataj belgeleri düzenlenmiştir.

 

9-Cins değişikliği, kat irtifakı, kat mülkiyetine esas belge ve projelerin onayları yapılmıştır.   

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 • İmar planı çalışmaları:

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan Dalaman 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 08.04.2021 tarih ve 106 sayılı kararı ile ikinci kez (07.05.2021-06.06.2021 tarihleri arasında), 12.08.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile üçüncü kez (04.10.2021-03.11.2021 tarihleri arasında) askıya çıkarılmıştır. Askı süreci tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2021 tarih ve 63264 sayılı yazısı ile planın kesinleştiği bildirilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Dalaman Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 22.04.2022 tarih ve 13712 sayılı yazımız ile onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Mevzuat değişiklikleri nedeniyle kurum görüşlerinin yenilenmesi gerektiğinden işlemler devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 • Kayacık Millet Bahçesi Projesi:

İlçemiz Kapıkargın Mahallesi Kayacık Sahilinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 139 ada 1 parsel, 140 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 141 ada 1 parsel, 142 ada 1 ve 4 parseller, 143 ada 1 parsel, 144 ada 1 ve 45 parseller ile tescil harici alandan oluşan yaklaşık 37 hektarlık alanda "Millet Bahçesi" Amaçlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı  Değişikliği  ve  İlavesi,  Koruma  Amaçlı  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  ve         1/1000  ölçekli Uygulama  İmar  Planı" yaptırılmış ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlık  Makamının  05.12.2022  tarih  ve  5191340  sayılı  Olur'u  ile onaylanmıştır.

 • Kalynda Antik Kenti Kurtarma Kazısı ve çevre Düzenleme Projesi:

İlçemiz Şerefler Mahallesinde yer alan ve 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Kalynda Antik Kenti'nde Fethiye Müze Müdürlüğü Başkanlığında,  Prof. Dr.Fatih ONUR'un bilimsel sorumluluğunda "Kalynda Antik Kenti Kurtarma Kazısı ve Çevre Düzenleme Projesi" başlatılmıştır; söz konusu proje Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Uzman arkeolog, filolog, restoratör ve işçilerden oluşan kazı ekibi için tüm işlemler Belediyemiz tarafından yürütülmektedir.

 • Kırsal nitelikli yerleşik alan tespiti:

          Dalaman Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile İlçemiz Kavacık Mahallesi Kayagediği Mevkii'nin mevcut yerleşmeler dikkate alınarak ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yerleşik alan yapılmasına karar verilmiş, kurum görüşleri talep edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığının 12.05.2022 tarih ve E-58125898-020-3000714 sayılı Makam Oluru ile Yerleşik Alan Tespiti amaçlı tarım dışı  kullanım izni verilmiştir. Uygun bulunan sınırlar içerisinde yerleşik alan tespiti için Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar devam etmektedir.

 • Şuyulu parsel satışı:

          Mülkiyeti Belediyemize ait Şerefler Mahallesi 255 ada 10 nolu 31,78 m2 lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

          Mülkiyeti Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi 61 ada 977 nolu 27,90 m2  lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

          Mülkiyeti Belediyemize ait Taşlıburun Mahallesi 101 ada 92 nolu 1,45 m2  lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

          Mülkiyeti Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi 83 ada 28 nolu 13,35 m2  lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

          Mülkiyeti Belediyemize ait Taşlıburun Mahallesi 218 ada 50 nolu 142,90 m2  lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

          Mülkiyeti Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi 3317 ada 15 nolu 10,63 m2  lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

 

 

 • İmar uygulama dosyaları;

Altıntas mahallesinde 18, Merkez Mahallesinde 28, Hürriyet Mahallesinde 31, Şerefler Mahallesinde 4, Gürköy Mahallesinde 2, Kargınkürü Mahallesinde 5, Gürleyik 1 ve  Taşlıburun Mahallesinde 15 adet olmak üzere  toplamda 104 adet İmar Uygulama (ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas) dosyasının teknik kontrolleri yapıldıktan sonra  encümen kararıyla tescil işlemleri için Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir.

 • C.Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın TR32/20/TUR2 Referans Nolu Alternatif Turizm Altyapısı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik) Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz tarafından “Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor” projesi hazırlanarak T.C.Güney Ege Kalkınma Ajansına sunulmuş ve projemiz desteklemeye hak kazanmıştır. GEKA ile 31.03.2021 tarihinde Destek Sözleşmesi imzalanmış ancak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Belediyemize yer tahsisi süreci tamamlanmadığı için 2021 yılı içerisinde projeye başlanamamıştır. Proje alanının Ortaca Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalması nedeniyle 2022 yılı içerisinde yer tahsisi ile ilgili Ortaca Belediyesi ile protokol yapılmış, ancak Ortaca Belediyesinin hazırladığı vaziyet planları Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onay işlemi tamamlanmamıştır.
 • Belediye sınırlarımız içerindeki  parsellere ilişkin 383 adet imar durum belgesi düzenlenmiştir.
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) Müdürlüğümüzü ilgilendiren 36 adet başvuru gelmiş olup gerekli incelemeler yapılmış ve başvurular cevaplandırılmıştır.
 • Dönem içinde 1608 adet gelen yazı kaydı yapılmış 868 adet ilgili şahıslar kurum ve kuruluşlarca yazışma yapılmıştır.
 • Belediyemiz tarafından  yürütülen yol, park ve benzeri düzenleme çalışmalarında imar planına göre aplikasyonlar yapılarak diğer birimlere teknik destek sağlanmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine istinaden hazırlanarak 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' çerçevesinde Belediyemize verilen norm kadro gereği Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarih 54 sayılı kararı ile ihdas edilmiştir.

- İlgili Müdürlüklerden talep olması halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelere uygun olarak ihale işlemlerini yapmak veya söz konusu kanunun 22'nci maddesinde belirtilen doğrudan temin yöntemiyle alımın gerçekleştirilmesini sağlamanın yanı sıra müdürlüklerimize ait araçların ihtiyaç durumunda tamir, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.  Ancak; ihale hazırlama aşamalarında verimli, süratli çalışmanın sağlanabilmesi için ilgili müdürlüklerin talep ettikleri hizmet veya malzemenin özelliklerini detaylı bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname ile Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.            

-Temin edilen ihtiyaca ait ödemenin yapılabilmesi için, 15 Ağustos 2007 tarih 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre eklenecek olan belgelerle birlikte faturanın Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne iletilmesini sağlamak.

 

-18 Ocak 2007 tarih 26407 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Taşınır Mal Yönetmeliği'' hükümlerinin uygulanması için ''Taşınır İşlem Fişleri''nin düzenlenmesi, harcama birimi mali hesabına esas ilgili defter, cetvel ve belgelerin düzenlenmesi ve taşınır mal kayıtlarının takibini sağlamak.

- Satın alması gerçekleşen ihtiyaçların EKAP kaydını yapmak sonuç belgesini göndermek.

- Kurumun idari binasının bakım, onarım ve tadilat hizmetlerini yürütmek.

- İdare hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Müdürlük imkanları dahilinde gerekli araç- gereç ve ekipman desteği sağlamak.

            Destek Hizmetleri Müdürlüğünde satın alma ile ilgili her türlü iş ve işlem bilgisayar ortamında yürütülmektedir. İhale işlemleri ise Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ortamında gerçekleştirilmektedir. 

           Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri de yapar. 

AMAÇ VE HEDEFLER

—4734 Sayılı yasanın İlgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal alımı, yapım işi ve hizmet alımı ile ilgili ihtiyaçların iş ve işlemleri ile gerektiği hallerde ihalelerini EKAP ortamında ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirmek,

—Kadememizde bulunan ve Belediyemiz inisiyatifinde bulunan tüm araçların yakıt, tamir, bakım ve onarım ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, yapılan harcamalarında tasarrufa gidilmesini sağlamak,

—Kademe çalışma koşullarını iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hale getirmek ve atölye ve çevresinde temiz ve düzenli bir çalışma ortamı teşkil etmek.

2022 YILI FAALİYETLERİ

4734 sayılı KİK 19.Maddesi Açık İhale Usulü ile gerçekleşen ihaleler

            Destek Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinden gerçekleşen ihaleler;

1-         01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında kullanılacak 350.000 lt Motorin ve 5.000 Litre Kurşunsuz Benzinin temini için 2020/727223 İhale Kayıt Numaralı (İKN) Akaryakıt Mal alımı ihalesi yapılmıştır. 31.12.2022 tarihine kadar Belediyemiz ihtiyaçlarında toplam 312.289 litre Motorin ve 3.243 Litre Kurşunsuz Benzin kullanılmak suretiyle KDV Hariç 6.682.500,44 TL ödeme yapılarak ihale tamamlanmıştır.

2-         2020/733565 İKN 2022 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Hizmet Alımı ihalesi gereği, Belediyemiz inisiyatifinde kullanılmakta olan 64 aracın sigortaları sorunsuzca yapılarak KDV hariç 119.781,01 TL bedel karşılığı ihale tamamlanmıştır.

3-         2021/436825 İKN 01.10.2021-31.12.2022 tarihleri arasında 15 ay boyunca kullanılacak ortalama 410.000 kWh Elektrik enerjisi mal alımı ihalesi yapılmış ve ihale sonuçlandırılarak sözleşmeye bağlanmıştır. İhale sözleşmesi gereği 2022 yılında 1.357.759,19 TL ödeme yapılmıştır.

 

 

            Diğer Müdürlükler adına gerçekleştirilen ihaleler;

            Fen İşleri Müdürlüğü adına;

1- 2022/1445540 İKN Alt Temel Malzemesi (Filler) ve Asfalt Yama Malzemesi (Rotmiks) Mal Alımı ihalesi,

2- 2022/1199332 İKN PVC Temiz Su Borusu Mal alımı ihalesi,

3- 2022/744952 İKN 40.000 m2 8 cm lik Kilit Parke Taşı Mal alımı ihalesi,

4- 2022/602094 İKN 30.000 m2 Kilit Parke Taşı Mal alımı ihalesi,

5- 2022/369029 İKN 40.000 m2 8 cm lik Kilit Parke Taşı döşenerek yol yapım ihalesi

6- 2022/212325 İKN Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi, Kombi Sathi Asfalt Kaplama Aracı üst ekipmanı ve araç Mal alımı ihalesi,

Sonuçlanarak sözleşmeye bağlanmıştır.

            Park ve Bahçeler Müdürlüğü adına;

 • 2022/937951 İKN Kapukargın Termal Su Kaynağı C Tipi Mesire Yeri Çevre Düzenlemesi Üçüncü Etabı kapsamında kullanılmak üzere 2 adet Çocuk Oyun Gurubu ve 10 adet Oyun Elemanı Mal alımı ihalesi,
 • 2022/888889 İKN Günlük Park Konaklamasız Orman Parkı Yapım İşi İhalesi,
 • 2022/732407 İKN Çocuk Oyun Parkına Tuvalet Yapılması yapım işi ihalesi,
 • 2022/512216 İKN Çocuk Oyun Gurubu ve Spor Aletleri ile Kauçuk Zemin Mal Alımı ihalesi,

Sonuçlanarak sözleşmeye bağlanmıştır.

            4734 KİK 22.madde Doğrudan Temin işlemleri

(Tüm alanlar KDV HARİÇ TL cinsinden yazılmıştır.)

Destek Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden sadece Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan harcama tutarı

35.865.502,78 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılan mal, yapım ve hizmet alımları ile yapmış olduğumuz 35.865.502,78 TL tutarındaki Doğrudan Temin işlemlerinden mali hizmetlere intikal etmiş olan ödeme evrakları ve EKAP kayıtları incelendiğinde aşağıdaki detaylı verilere ulaşılmıştır. 

- 22-a bendine göre Personel hizmet alımlarına toplam 26.339.364,23 TL,

- 22-b bendine göre Mal, Hizmet, Yapım işi ve Araç Tamir Bakım onarım işleri için toplam 842.176,53 TL,

- 22d* (Parasal Limit kapsamında) Mal, Hizmet, Yapım işleri, Araç Tamir Bakımları ile Belediyemizin tamamını ilgilendiren Elektrik, Su, Kırtasiye, Vinç kiralanması, asansör bakımı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet alımı, yangın söndürücü, kişisel koruyucu donanım temini ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması, Kaymakamlık hizmet binasının tadilatının yapılması için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve diğer kurumların uygun bulunan taleplerinin karşılanması, sporcu ve öğrencilerin transferi için araç kiralanması gibi diğer ihtiyaçların teminine için toplam 8.683.962,02 TL, harcama yapılmıştır.

 

 

 

4734 KİK 3-e bendi uyarınca DMO dan edinilen araçlar;

 

PLAKA

MARKA

MODEL

TEMİN ŞEKLİ

1

4809202217

CAT 320 GC Model Paletli Ekskavatör

2022

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hibe Edilen 500.000,00 TL ile DMO'dan Alınmıştır.

TOPLAM ÖDENEN 2.587.637,00 TL

2

 

HİDROMEK 102S ALPHA İŞ MAKİNASI (KAZICI YÜKLEYİCİ)

 

2022

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hibe Edilen 500.000,00 TL ile DMO'dan Alınmıştır.

TOPLAM ÖDENEN 1.359.958,00 TL

 

Sonuç olarak;

Akaryakıt Gideri

6.682.500,44 TL

Trafik Sigortası Gideri

119.781,01 TL

Elektrik Gideri

1.357.759,19 TL

Doğrudan Temin Gideri

35.865.502,78 TL

DMO Ekskavatör alım gideri

2.587.637,00 TL

DMO İş Makinesi alım gideri

1.359.958,00 TL

 

 

 

 

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN 2022 YILINDA YAPILAN TOPLAM HARCAMA

 

47.973.138,42  TL

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

           

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü; 1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Memuru, 10 Zabıta Görevlisi, 1 Ölçüler ve Ayar Memuru, 1 Veteriner Hekim, 2 İşçi ve 25 güvenlik personeli ile hizmet vermektedir.      

Belediyemize işyeri açma ve çalışma ruhsatı için müracaatta bulunan ve gerekli şartlara sahip

168 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Ayrıca faaliyetine son veren ya da işyerini devreden 88 adet işyerinin çalışma ruhsatları iptal edilerek kayıtlardan düşürülmüştür.

 

 

 

 

İlçemiz Bezkese Mahallesi ve Karaçalı Mahallesinde bulunan pazaryerlerinde yaklaşık olarak 300 pazarcı esnafı yayınmakta olup, bu esnafların denetimi düzenli olarak yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze gelen dilekçeler hakkında gerekli incelemeler ivedi olarak yapılmış ve gereği yerine getirilmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren fırınlara yapılan kontrollerle taze ve sağlıklı ekmek teminine gidilmiş, eksik gramajlı ekmek, simit ve poğaça gibi ürünlerin satışı engellenmiştir.

 

 

İlçemizde faaliyet gösteren marketlere yönelik yapılan denetimler sıklaştırılmış, etiket ve fiyat kontrolleri yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 yılında Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memurluğunca 134 beyana esas olarak 168 adet elektronik, 10 adet mekanik ve 50 adet kütle periyodik muayene beyanı alınmış olup,  162 adet elektronik 9 adet mekanik tartı aleti ve 45 adet kütle periyodik muayene ve damgalama işlemi yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

             Resmi bayramlarda tören yerinin hazırlanması, organizasyonu ve karşılama törenlerinde hazır bulunulması sağlanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçemizde faaliyet gösteren Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri sürekli denetlenerek, mevzuat hükümlerine aykırı görülen durumların düzeltilmesi için işletmecilere gerekli uyarılar yapılmıştır. Kaymakamlık Makamından gelen polis tutanaklarının Belediye Encümenine sevkleri yapılmış ve encümende verilen kararlar uygulanmıştır.

Esnaflarımızın denetimleri sırasında ve vatandaşlardan gelen şikayetler sonucunda tespit edilen Belediye Kanun ve Yönetmeliklerine aykırı hareket eden vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılmış olup, bunlar hakkında gerekli görülen ihtar ve cezalar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 yılında 4387 tane sokak canı şikayeti Belediyemiz Veteriner Hizmetleri tarafından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 268 köpek (114 erkek, 154 dişi), 1276 kedi (843 dişi, 434 erkek) kısırlaştırılmış, işaretlenmiş ve aşılanmıştır. 2495 adet sokak canı tedavi edilmiştir. 156 cana ortopedik cerrahi operasyon, 27 cana amputasyon, 812 cana da basit cerrahi müdahale işlemleri yapılmıştır. 49 yaban hayvanı ise bakım evimizde tedavi edildikten sonra doğaya bırakılmıştır. Dalaman Belediyesi güzel Dalaman’ımızın sokaklarını paylaştığımız sokak canlarına hizmetlerini geliştirerek devam edecektir. Dalaman doğasıyla, sokak canları ile hepimizin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

               Belediyemiz Zabıtalarınca seyyar satış ve hurdacılık yapanlar tespit edilmekte ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. İlçemizde dilenciliğe müsaade edilmemekte ve dilenciler hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

 

 

 

                                                

              Dilencilere yönelik denetimler düzenli olarak yapılmış ve dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli yasal işlemler uygulanmıştır.

 

 

 

            Müdürlüğümüzce 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. 

 

 

 

 

            İlçemize haftada bir gelen Kızılay Kan Toplama Aracına park yeri konusunda gerekli kolaylık gösterilmektedir.

            153 Alo Zabıta hattına gelen ihbar telefonları anında değerlendirilmiş ve gereği yapılmıştır.

            Belediyemize gelen kaçak yapı şikayetlerine Plan ve Proje Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müdahale edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçemizde yapımı devam eden  inşaat sahalarının denetimi düzenli olarak yapılmış olup, mevzuata aykırı hareket eden yapım firmalarına meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli cezai müeyyideler uygulanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

İlçemizde faaliyet gösteren internet kafe ve dernek lokallerinin denetimi için komisyonda görev     alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay yapılan UKOME toplantılarına katılım  sağlanmıştır.   

    

            Gün içerisinde yapılan devriyeler sırasında İlçemizde tespit edilen noksanlıklar ilgili Müdürlüklere bildirilmektedir.

            İlçemizde bulunan esnaflara günlük olarak ziyaretler yapılmıştır.

            Belediyemizce ruhsatlandırılan işyerlerine yönetmelik gereği kontroller yapılarak işyeri kontrol tutanağı düzenlenmiştir.

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Belediyemizce 2022 yılında; İlçemiz sınırları içerinde muhtelif cadde ve sokaklarına Belediyemiz, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve İller Bankası A.Ş. aracılıyla toplam 225.000 m2 Kilit Parke Taşı Alımı yapılarak, alımı yapılan kilit parke taşlarından; Kırsal Mahallelere 40.000 m2’ si, Merkez, Karaçalı, Hürriyet, Bezkese, Atakent, Akçataş, Altıntas, Söğütlüyurt Mahallelerine 125000 m2 kilit parke taşı kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. Geride kalan 60.000 m2 Kilit Parke Taşı Kaplaması ise; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarında halen devam etmektedir.

 

 

 

 

 1. Müdürlüğümüzce 2022 yılında; Belediyemiz tarafından 254 ton Bitüm 160/220, 102 ton Bitüm Bağlayıcı Fm2b2 asfalt malzemesi, yine Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden Genel Müdürlüğü TPIC Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında; 200 ton Bitüm 160/220 asfalt malzemesi alımı ile Belediyemiz tarafından İlçemiz Karaçalı, Ege, Atakent ve Söğütlüyurt Mahallelerine 380.000 m2 sathi asfalt kaplaması çalışması tamamlanmıştır.  

   

 1. Müdürlüğümüzce 2022 yılında; 1500 ton asfalt yama malzemesi alınarak, İlçemiz sınırları içerisindeki bozulan imar yolların asfalt yama tamiratları yapılmıştır.

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vatandaşların yazılı müracaatları üzerine stabilize imar yolları müdürlüğümüzce açılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İlçemiz Çağlayan Caddesi ve İstiklal Caddesi üzerine; 2500 m uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanmış olup, kaldırımları ile beraber bisiklet yolunun yapımı halen devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 1. İlçemiz Kayadibi Mahallesine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ödenek desteği ile Çok Amaçlı Salon Yapılmıştır

 

 

  

 

 1. İlçe Müftülüğümüze bağlı Narlı, Kızılkaya, Kargınkürü, Kayadibi, Karacaağaç, Gürleyk ve Taşbaşı camilerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ödenek desteği gerekli tamir, bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 1. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME), ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türk Telekom tarafından vatandaşlar tarafından yeni inşa edilen yapılara bağlantı kazıları için

 

2022 yılı içinde 274 adet Alt Yapı Kazı Ruhsatı düzenlenerek, kazı alanlarının tadilatları Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

 

 

 

 

 1. Belediyemizce İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif cadde, sokakların sathi asfalt kaplama çalışmaları için Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisinin ihale yolu ile alımı yapılarak, kurulumu tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2022 yılında Bölgemizde ve İlçemizde meydana gelen yangın, yağmur ve kar yağışlarında; müdürlüğümüzce personel ve ekipman desteği ile bölge genelinde gerekli müdahaleler yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İlçemiz Taşbaşı Mahallesinde Tarımsal Sulama Suyunda Kullanılmak üzere; 1350 m PVC Temiz su borusu alımı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ödenek desteği ile ihale yolu ile alınarak, muhtarlığa teslim yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 • İlçemiz Şerefler Mahallesi Kırcagedre Mevkii Kille Koyu günübirlik tesisin sezon öncesi otopark kilit parke taşı kaplama ve yol iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

 

 

 

                                              EVLENDİRME MEMURLUĞU

 

Belediye Evlendirme Memurluğu olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Evlendirme Yönetmeliğine göre Belediye Bünyesinde yapılan Evlendirme Müracaatlarını akde dönüştürmektedir. Evlenme işlerine ait evrakların tamamlanmasına yardımcı olmak. Evrakların tamamlanmasından sonra nikah akdi için gerekli olan ortamı, randevu saatini belirlenmek ve akdi hukuki ortamda gerçekleştirmektedir. Evlenme akdi sırasında akdin resmiyetini tüm kurumlarca sağlanması amaçlı yazışmaları yapmak, vatandaşın akit öncesi veya sonrası karşılaştığı sorunları çözmek için fahri hizmet vermektedir. 2022 yılında 310 adet evlenme müracaatı alınmış, nikahları kıyılmış, 2022 yılında 3 adet 3 adet evlenme kütük defteri kullanılmıştır. 2022 yılında 5 adet evlenme izin belgesi hazırlanarak diğer il ve ilçe Belediyelerine nikah kıyılmak üzere gönderilmiştir. 2022 yılında 4 adet çift gelmedikleri için nikah akdi iptal edilmiştir. Evlenmeler ile ilgili 325 adet giden evrak yazışması yapılmıştır.                 

Belediye Toplantı salonumuz nikah törenlerine tahsis edildiği gibi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine düzenledikleri konferans, kurs ve seminerlere ev sahipliği yapmıştır.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV VE YETKİLERİ:  5393 Sayılı Belediye kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanan çalışma yönetmeliği usul ve esasları dâhilinde hizmet vermektedir.

 

BİNA YERLEŞİM DURUMU: Dalaman Belediyesine ait hizmet binasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte aynı ofiste olmak üzere 1 Cenaze Hizmetleri Ofisi, 1 Elektrik Ofisi ve Belediyemize ait kademede 1 adet gasil hane ile hizmet verilmektedir.

 

 

 

PERSONEL DURUMU:

 

1 Müdür, 1 Memur, 1 İmam, 1 Belediye İşçisi, 1 Sözleşmeli Elektrik Teknikeri, 1 Büro Personeli ve 4 Cenaze hizmetleri personeli olmak üzere toplam 10 personel ile hizmet vermektedir.

1-) Müdürlüğümüze gelen evrak ve giden evrak takipleri yapılmıştır. -) 09-12 Şubat 2022 tarihleri arasında İlçemizin tanıtımı amacıyla EMİTT fuarına katılım sağlandı.

 

 

 

3-) İlçemizde yaşanan yangın felaketi ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1165 adet gıda paketi dağıtımı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

4-)  Ramazan ayı nedeniyle 4000 kişilik iftar yemeği düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

 

5-) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve Koray AVCI konseri düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

6-) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle hizmet ve malzeme alımı yapıldı.

7-)  Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi.

 

 

 

8-) 1. Dalaman İnciri Gürleyk Şenliği etkinlikleri kapsamında Ayşe DİNÇER konseri düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

9-) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve Demet AKALIN konseri düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

 

10-) Belediyemizce genel vergi gelirlerinden spor kulüplerine payları aktarılmıştır.

 

11-) Müdürlüğümüze bağlı Cenaze hizmetleri tarafından İlçemizde vefat eden 269 vatandaşımızın defin işlemleri yapılmıştır.

 

12-) Sanayi Caddesi üzerinde Belediyemize ait alanda yapılan Gasilhane binası hizmete girmiş olup; İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın Covid -19 tedbirlerine göre cenaze defin işlemleri yapılmaktadır.

 

13-) Ebys için altyapı çalışmaları ve bilgisayar donanımları ve yazılımları gerekli çalışabilirlik seviyesine getirildi.

 

14-) İlçemiz mahallelerinde bulunan anons sistemlerinin bakımları yapıldı ve arızalı olanlarının arızası giderildi.

 

15-) Belediyemiz birimleri tarafından bildirilen elektrik arızaları giderildi.

 

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 01.01.2022-01.01.2023 tarihleri arasında;

 • Kille Koyu’ndan 2.352.551,05 TL , Kayacık Tesisi’nden  476.015,59 TL ,Kapukargın Termal Tesisleri’nden 1.044.110,12 TL ve Şehit Mehmetçik Parkı’ndan 2.164.223,97 TL olmak üzere toplamda  14.036.900,14 TL’lik hasılat elde edilmiştir.
 • Kayacık 4.613.873 TL, Kille 982.366,05 TL, Kükürt 569.455,20 , Park 1.033.352,50 TL olmak üzere en çok hasılat yiyecek satışlarından elde edilmiştir.

 

 

 

 

 

 • Tesislerimizde yıl içerisinde en fazla hasılat yaz aylarında kazanılıp en çok temmuz ayında satış yapılmıştır.
 • Toplam personel gideri 7.354.822,36 TL tutarındadır.
 • Kille Koyu’na 880.220,88 TL , Kayacık Tesisi’ne 3.950.416,89 TL Kapukargın Termal Tesisleri’ne 610.949,9 TL ,Şehit Mehmetçik Parkı’na 1.191.709,54 TL olmak üzere toplamda 633.297,21 TL (KDV HARİÇ) tutarında satışta kullanılmak üzere ticari mal alımı yapılmıştır.
 • Tüm tesislere yapılan harcamalar için toplamda 3.151.827,59 TL (KDV HARİÇ) harcama yapılmıştır.

 

 • Kille Koyu’nda tesis açılışımız için 2.463.920,15 TL tutarında harcama yapılmıştır;

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutfak yapısının gıda mevzuatına uygun olması amacıyla mutfak malzeme ve elektronik cihaz alımı yapılmıştır.

 

Elektrik problemini gidermek amacıyla jeneratör alımı yapılmıştır.

 

Sahil temizliği, estetikliği ve düzeni için şezlong, şemsiye ve saksı alımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 • Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için ve müşterilerimizin güzel vakit geçirebilmeleri için masa ve sandalye alımı yapılmıştır.

Can güvenliği ve cankurtaran hizmeti için şamandra alımı yapılmıştır.

 

 • Malzemelerin stoklanabilmesi ve gereksiz alan israfından kurtulmak için depo yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Gelen misafirlerimizin kullanabilmeleri için duş ve soyunma kabini yapılmıştır.

 

 • Misafirlerimizin ve personellerimizin daha güvenli ve sorunsuz hizmet alımı ve iş yapabilmesi için güvenlik sistemi alımı ve kamera sistemi alımı yapılmıştır.
 • Entegre bir sistem kurmak, malzeme alımları ve stok takiplerinin yapılabilmesi için Akınsoft yazılımı alınmıştır.

Oturma, dinlenme ve gölgelik alan arttırmak amacıyla çardak yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş ve çıkış kontrolleri için bariyer ve güvenlik kulübesi yapılmıştır.

 • Alanların ve yasakların belirlenebilmesi için tabela alımı yapılmıştır.
 • Mescit yapılmıştır.

 

 

Su tankı alımı yapılmıştır.

 

 

 • Kükürt Termal Tesisi için 557.618,40 TL tutarında harcama yapılmıştır;

 

 

 

 

Çatı onarımı için şıngıl ve mebran alımı yapılmıştır.

 

Temizlik, estetiklik ve düzen için şezlong, şemsiye ve saksı alımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için ve müşterilerimizin güzel vakit geçirebilmeleri için masa ve sandalye alımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alanların ve yasakların belirlenebilmesi için tabela alımı yapılmıştır.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Misafirlere daha doğru bir hizmet için menü alımı yapılmıştır.
 • Misafirlerin sosyalleşmesi ve eğlenmesi için canlı müzik hizmet alımı yapılmıştır.
 • Kayacık Tesisi için 606.717,07 TL tutarında harcama yapılmıştır;

 

Temizlik, estetiklik ve düzen için şezlong, şemsiye ve saksı alımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kamera malzemesi alımı yapılmıştır.

            Dalaman yazısı yaptırılmıştır.

 

Kafe ve Dalaman yazısı için aydınlatma alımı yapılmıştır.

 

 

Can güvenliği ve cankurtaran hizmeti için şambrel alımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutfak yapısının gıda mevzuatına uygun olması amacıyla mutfak malzeme ve elektronik cihaz alımı (bulaşık makinesi, derin dondurucu) yapılmıştır.

 

 • Depo, kafe, mutfak ve açık alanın böcek, sinek vb. durumları için ilaçlama hizmet alımı yapılmıştır.
 • Misafirlere daha doğru bir hizmet için menü alımı yapılmıştır.

 

 

Kasa ve stok takipleri için bilgisayar alımı ve yenilemesi yapılmıştır.

       Şehit Mehmetçik Parkı için 542.775,00 TL tutarında harcama yapılmıştır;

Kafe ve Dalaman yazısı için aydınlatma alımı yapılmıştır.

 

Mutfak yapısının gıda mevzuatına uygun olması amacıyla mutfak malzeme ve elektronik cihaz alımı yapılmıştır.

Dalaman yazısı yaptırılmıştır.

 

 • Depo, kafe, mutfak ve açık alanın böcek, sinek vb. durumları için ilaçlama hizmet alımı yapılmıştır.

 

Misafirlere daha doğru bir hizmet için menü alımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 5393 Sayılı Belediye kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanan çalışma yönetmeliği usul ve esasları dâhilinde hizmet vermektedir.

 

BİNA YERLEŞİM DURUMU: Dalaman Belediyesine ait hizmet binasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte aynı odada olmak üzere, Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi olmak üzere toplamda 2 birim de hizmet vermektedir.

 

PERSONEL DURUMU : 1 Müdür Vekili, 1 Memur, 1 Büro Personeli ve Zübeyde Hanım Sağlıklı Yaşam Sanat ve Spor Kompleksinde  3 personeli ile olmak üzere toplamda 6 personel ile hizmet vermektedir.

 

1-)Müdürlüğümüze gelen  ve giden evrakların takibi yapılmıştır.

 

2-)Belediyemiz Danışma Bürosuna gelen veya telefonla Belediyemizi arayan vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek ön bilgiler verilerek ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

 

3-)Belediye Başkanımızın katıldığı tüm programlar yayınlanmıştır.

 

            4-) Belirli gün ve Haftalarda ilgili yerlere ziyaretleri yapılarak kutlanması, yine Belediye Başkanımızın Belirli gün ve haftalardaki kutlama/Anma mesajlarının Basın ilan Kurumuna bağlı gazetelerden ve bölgemizde yayın yapan Radyolardan yayınlanmasının sağlanmıştır.

 

5-)Belediyemizde bulunan mesaj sisteminden Belediyemize ait her türlü,  Sosyal etkinlikler Cenaze, Mevlid, Dini ve Milli Bayramlarla ilgili duyurular, Özel günlerle ilgili her türlü duyuruların vatandaşlarımıza SMS ve WEB  yoluyla iletiminin  sağlanmıştır.

 

6-)Belediye Başkanımızın katılmış olduğu her türlü toplantıların  açılışların ,Belediyemizin yapmış ve yapacak  olduğu hizmetlerle ilgili fotoğraf ve açıklamaların Belediyemizin  web sayfasında yayınlanması Belirli gün ve haftalarla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması.

 

8-) Belirli gün ve haftalarda kutlama brandaları,Belediyemiz bünyesinde diğer Müdürlüklerinin yapmış olduklarıişlerinin tanıtımında vatandaşlara çalışma bilgisi verilmesi amacı ile brandaların bastırılması yaptırılmaktadır.

 

9-) Dalaman Belediyesi Zübeyde Hanım Sağlıklı kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi   Faaliyetlerine devam edildi.Zübetde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi   merkezimizde diyetisyemizce Mayıs 2022 tarihinden- 31.12.2022 tarihleri arasında süreli olarak 185 adet takipli danışman ve yapılan ölçümleri bulunmaktadır.Plates,yoga,ağlama kurslarında 350 adet, jimnastik,satranç,gitar,tiyatro,yaratıcı drama,bale ve resim kurslarımızda toplamda 2500 adet kursiyerimiz mevcutdur.

 

 

 

 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü servisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür , 2 adet Memur, 1 adet Sözleşmeli Memur, 5 adet Dabel A.Ş personeli ve 6 adet Dabel A.Ş. geçici işçi görev yapmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevi Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden ayrılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak, kadro ihtiyacını tespit etmek, kadro iptal ve ihdası için öneriler hazırlamak, iptal ihdas cetveli düzenlemek gerekçeleri ile birlikte Belediye Meclisine sunarak kadroların değişiklik ve ihdasını sağlamak, bütçe için gerekli dökümanı vermek, takdirname, ödül, teşekkür, görevden çekilme, disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma işlemleri yapmak, naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği, emeklilik tescil işlemlerini yapmak, göreve başlayış, görevden ayrılış, vekalet görevi, 2. Görevi, yer değiştirme, geçici görev nakil işlemlerini yapmak, gizli sicil işlemlerini yapmak, gizli sicil evraklarının muhafazasını ve gizliliğini sağlamak, sicil dosyasında bulunması gereken belgeleri düzenlemek, yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, emekli ikramiyesi tahakkuk işlemlerini yapmak, hizmet cetvelini çıkarmak, maaş işlemlerini yapmak, geçici ve sürekli görev yolluklarını düzenlemek, emekli keseneklerini düzenlemek, Belediye Başkanının aylık ödeneğini düzenlemek, meclis, encümen, huzur hakkı ödeneğini düzenlemek, başkan vekili ödeneğini düzenlemek, doğum, ölüm yardımı bordrolarını düzenlemek, resmi kurumlar ve müdürlükler arası yazışmaları yapmak, belediyemizde yaz dönemlerinde yüksekokul öğrencilerine staj yaptırılmasını sağlamak. Belediyemizde şu anda 36 memur, 13 kadrolu işçi, Dabel A.Ş.de 146 daimi işçi, 149 adet geçici işçi,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre 2 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomist, 1 adet tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekimi, 3 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 5 adet Tam Zamanlı Mühendis, 1 adet Tam Zamanlı Teknisyen, 1 adet Tam Zamanlı Kimyager ve 1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat görev yapmaktadır.

Faaliyet dönemi içerisinde vatandaşlarımızdan gelen  54 adet iş talepleri ile Belediye Başkanlığına müracaatta bulunmuş, dilekçelerin kaydı yapılarak, vatandaşların talepleri Belediyemizin imkânları ölçüsünde karşılanmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 971 adet gelen evrak kaydı yapılarak ilgili servislere gönderilmiştir. Gelen yazılara cevap niteliğinde 768 adet giden yazı yazılmış, giden evraklar Belediyemizden PTT aracılığı gönderilmiştir. 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanları arasında;

Belediyemiz sınırları güney kuzey uç noktaları arası 28 km, doğu batı uç noktaları arası 17 km olup, bu alan içerisinde bulunan tüm konteynırların ve bahçelerden çıkan atıkların temizlikleri yaptırılmıştır.

 

Ofis içerinde Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Memur ve 1 Çevre Mühendisi görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz yıl boyunca topladığı hizmetin bedeli olan evsel katı atık toplama ücretinin yaklaşık maliyetlerini oluşturur ve her yılın sonunda Plan ve Bütçe komisyonunu toplar, alınan kararı Meclise sunar. Meclisten geçen bu tarifeler uyarınca nisan ayının başında tüm işletmelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına yıllık evsel katı atık tahakkuk etmiştir.

 

 

 

Belediyemiz bina içerisi temizliği 3 kişiden oluşan Dabel A.Ş. işçileri tarafından yapılmaktadır.Tüm belediye binasının temizliği bu çalışan üç kişi tarafından yapılmıştır.

 

İlçemizin temizliği ve katı atıkların toplanması işinde 26 Dabel A.Ş. işçi personel çalışmaktadır. 7 çöp kamyonu, 1 traktör, 2 kepçe, 2 kamyon, 1 arazöz ve 1 yol süpürme aracı ile tüm Dalaman İlçemize ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerine hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftanın yedi günü gece kamyonu hariç tüm çöp kamyonlarımız sabah 06:00’da iş başı yapıp saat 15:00’e kadar kendi bölgelerinden çöp toplamakta ve çöp konteynırlarının etrafını süpürmektedir.1 adet gece kamyonu saat 16:00 ile 00:00 arasında hizmet vermektedir.Toplanan tüm bu evsel atıklar Kocabel Mevkiinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait düzenli depolama tesisine götürmektedir.

 

 

 

 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapım işi ile ilgili 08.11.2021 tarihinde ihalesi yapılan ve Öz Fırathan İnş. İletişim Tem. Tur. Yakıt Gıda Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti ile sözleşme 30.11.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 31.05.2022 tarihinde geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

İlçemizde oluşan bitkisel atık yağlar DEHA firması tarafından düzenli olarak toplatılmaktadır. DEHA firması ile Sıfır Atık Projesi kapsamında, evlerden çıkan bitkisel atık yağları en az 5 lt. olacak şekilde vatandaşlarımızın  biriktirmeleri istenmekte olup, biriktirilen bitkisel atık yağların firma tarafından evlerden toplatılması sağlanmaktadır.

 

 

     

Temiz Çevre Engelsiz Hayat Projesi kapsamında temizlik İşleri Müdürlüğü ile Deha Biodizel firması arasında yapılan protokol kapsamında 2022 yılı içerisinde toplanan atık yağların geri dönüşüme kazandırılması karşılığında elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

           

 

 

 

 

Dünya Çevre Haftası kapsamında Kayacık Piknik Alanında duyarlı vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla Çevre Temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

 

 

 

Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında 2022 yılı içerisinde toplanan Atık Yağlar ile Sıfır atık uygulamaları kapsamında yerleştirilen geri dönüşüm konteynerlarının günlük olarak anlaşmalı olduğumuz lisanslı firma aracılığıyla toplatılması sağlanmaktadır.

 

Sıfır Atık Projesi kapsamında Kaymakamlık makamının 04.11.2022 tarih ve 62751547 sayılı oluruna istinaden  Temizlik İşleri Müdürlüğümüz  tarafından ilçemiz ilkokullarında 2022-2023 eğitim öğretim dönemi içerisinde 3. Ve 4. Sınıflara Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm konulu eğitimler verildi.

 

 

 

 

Dünya Balıkçılık Gününde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kayacık Sahilinde ‘Balıkçılık için Temiz Deniz’ sloganı ile düzenlenen kıyı temizliği etkinliğine katılım sağlandı.

 

 

 

 

 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün Temiz bir çevre sloganı ile düzenlemiş olduğu Kayacık sahili Piknik alanı Temizlik etkinliğine gönüllü olarak katılım sağlayan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz ile temizlik etkinliği düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği atık halde pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılması için Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletme ile Dalaman Belediyesi arasındaki sözleşme imzalanmış olup, bu protokol gereği atık piller bu derneğe ulaştırılmaktadır.

       Tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için 26.1.2021 tarihinde WH İNTERNATİONAL GERİ DÖN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. lisanslı firması ile sözleşme yapılmıştır. Bu kapsam da ilk aşamada merkez mahalleler olmak üzere 54 adet tekstil kumbarasının yerleşimi yapılmıştır. Tekstil atık konteynerlarının haftada 3 gün toplatılması sağlanmaktadır.

Vatandaşlarımızdan gelen tüm yazılı ve sözlü şikayetler yerinde değerlendirilip gereği yerine getirildikten sonra vatandaşlarımıza sözlü yada yazılı olarak cevap verilmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ayrıca bahçelerden ve kamuya ait alanlardan çıkan dal ve budakları ayrıca bahçe atıklarını kepçe ile almakta traktör ve hafriyat kamyonu ile Kocabel Mevkiinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait düzenli depolama tesisine götürmektedir.

Dalaman İlçemizde yaz aylarında sıklaşan düğünlerde vatandaşın talebiyle düğün yeri temizliği yapılmıştır.

2022 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere 5 ay 29 günlük çalışması için geçici personel alımı yapılmıştır. Bu kişilerin Müdürlüğümüz çalışma programına göre dağıtımı yapılmış, kendilerine görevleri anlatılmış olup Müdürlüğümüzde görev yapmaktadırlar.

 

 

 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yoğun-aralıksız iş temposu nedeniyle ve çalışan işçi personel azlığından işçilerin izin planlaması bu duruma göre yapılmış, fazla mesaileri, mesai izinleri yine çalışma koşullarına ve personel durumuna göre ayarlanmıştır.

Müdürlüğümüze gelen CİMER şikâyetleri yerinde değerlendirilmiş, vatandaşın şikayetleri giderildikten sonra vatandaşa CİMER aracılığı ile cevap verilmiştir.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediyemize ait Kayacık tesisinde görevli olarak çalışan tüm personele Atık yönetimi ve sıfır atık konularında belirli aralıklarla eğitimler düzenlenmektedir.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Sıfır Atık Sistemi kurulumu için 07.04.2022 tarih ve 3384313 sayılı bakan oluru ile 500.000,00 TL çevre geliri karşılığı yardım yapılmış olup, gelen yardım Atık Getirme Merkezi yapımı projesinde kullanılmıştır.

     2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 1.350.000,00 TL şartlı nakdi yardım ile büyük çöp toplama aracının DMO aracılığıyla alımı yapılmış olup, belediyemiz filosuna dahil edilmiştir.

     2022 yılında çöp konteynere (sıfır atık geri dönüşüm uyumlu) talep edilmiş olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 537.500,00 TL şartlı nakdi yardım ile DMO dan 160 adet çöp konteynere (Sıfır Atık ve Geri dönüşüm Uyumlu) olup alım süreci tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

 

Dalaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak  01 Ocak 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki bir  yıllık faaliyetimizdir.

       

01 Ocak -31 Aralık 2022 tarihleri arasında;

 

1-İlçemiz Kapukargın Termal Suyu C tipi Mesire alanının ikinci etabının %100 ü tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığından Hibe=3.000.000 TL alınmıştır. İhale Bedeli=4.136.759,73 TL.

2-İlçemiz Kapukargın Termal Su Kaynağı C Tipi Mesire Yeri Çevre Düzenlenmesi 3.Etabı tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığından Hibe=1.500.000 TL alınmıştır. İhale Bedeli=2.037.998 TL.

 

 

 

 

 

3- Seyfettin İnce Caddesi 34. Sokak ile İstiklal Caddesi 4. Sokak kesişimine çocuk oyun parkı  yapılmış ve meclisimizce adı Eren Park olmuştur. Parkın çay cağı kısmının işletmesi ihaleye verilmiştir.

4-Toprak tenis kortlarının kulüp binası tribün, kamelyası ağaçlandırması tamamlanmıştır.

5- Atatürk Caddesi Halk Eğitim Müdürlüğü binası yanında kadınlar için Kadınlar El Sanatları Standları yapılacak alanın yer düzenleme işi müdürlüğümüzce yapılmıştır.

6- 20.10.2021 tarihinde ihalesi yapılan ,Günlük Park Konaklamsız Orman Parkı yapım işi devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası aracılığı ile Hibe=2.000.000 TL alınmıştır. İhale Bedeli=11.248.000-TL

 

 

 

7- Gürleyik, Bozbel, Darıyeri ve Elcik Mahallelerimize  çocuk oyun parkları kurulumu yapılmış ve çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur.

8- Belediyemiz Kademesine 300 m2 çiçek üretimi için sera kurulmuştur.

9-Karaçalı İlköğretim Okulunun karşısındaki yeşil alana çevre duvar(hatıl duvar) düzenlemesi yapılmıştır. (60.000 TL )

10-Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesinde yeşil alana çocuk oyun parkı yapılmıştır. ( 400.000 TL )

 

11-Resmi kurumlar dahil olmak üzere ilçemizde bulunan yeşil alanların temizliği, ağaç budama işleri, çim biçimi, çiçek ve ağaç dikim işleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

12-Tarafımızca dikilen bitkilerin ve ağaçların sulama işleri Müdürlüğümüz personellerince yapılmakta.

13-Kurulu parkların bakım, onarım, boya işleri müdürlüğümüz personellerince yapılmaktadır.

14-Belediyemize ait pazaryeri su oluklarının tamiri Müdürlüğümüz personelince yapılmaktadır.

15-Gelen şikayetler tarafımızca değerlendirilip gün içerisinde sorunlar giderilmektedir.

            Dalaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01 Ocak 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki gerçekleştirdiği hizmetler yukarıdaki şekliyle olup, saygılarımla arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-Dalaman sınırları içerisinde bulunan köylerimize daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için iki adet kepçe kiralanmıştır.

2-19 Mart Cumartesi günü Sayın vekilimiz Yelda Erol ile birlikte Şehit Mehmetcik Parkında muhtarlarımızla birlikte toplantı gerçekleştirildi.

3-Muhtarlarımıza muhtarlık binalarına asmaları için bayrak hediye edilmiştir.

4-Kayadibi Mahallemize halkın kullanımı için çok amaçlı salon yapılmıştır.(Yatırım İzleme destekli 750.000 TL)

5-19 Ekim Muhtarlar Günü nedeni ile Sayın başkanımız sayın muhtarlarımıza Çanakkale gezisi düzenlemiş ve eşleriyle birlikte Çanakkale Şehitlik ziyaretinde bulunmuşlardır

6-Bozbel,Gürleyik,Darıyeri ve Elcik Mahallelerimize çocuk oyun parkları yapılmış ve çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur.

7- Aktif şekilde watsap grubumuz bulunmakta olup,muhtarlarımızdan gelen şikayetler ilgili birimlere ve kurumlara aktarılmak ve bizzat  konunun takibi yapılmaktadır

8-Sayın başkanımız adına zaman zaman muhtar ziyaretlerimiz devam etmektedir.

 

DABEL TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş

 

1-) 2022 yılı Ocak ayında 8 i şirket  personeli olmak üzere toplam 148 personel,  Şubat ayında 8 i şirket personeli olmak üzere toplam 147 personel, Mart ayında 8 i şirket personeli olmak üzere toplam 146 personel, Nisan ayında 8 i şirket personeli olmak üzere toplam 146 personel , Mayıs ayında 8 i şirket personeli olmak üzere toplam 145 personel, Haziran ayında  8 i şirket personeli  olmak üzere toplam 145 personel, Temmuz ayında 8 i şirket personeli olmak üzere 144 personel, Ağustos ayında 8 i şirket personeli olmak üzere 143 personel, Eylül ayında 8 i şirket personeli olmak üzere 142 personel, ekim ayında 8 i şirket personeli olmak üzere 142 personel, Kasım ayında 8 i şirket personeli olmak üzere 142 personel, Aralık ayında 8 i şirket personeli olmak üzere 142 personel  çalışmıştır.

2-) Belediyemizin birimlerinden gelen taleplere istinaden, İşkur İşbaşı Eğitim Programı kapsamında İşkur dan Mart ayında 33 personel sağlanmış olup  Belediyemizin birimlerinde ve şirketimiz bünyesinde çalıştırılmışlardır.

3-) Yine belediyemizin birimlerinden gelen taleplere istinaden Mart ayında 7 Personel, Nisan ayında 15 Personel, Mayıs ayında 10 Personel, Haziran ayında 68 Personel, Ağustos ayında 16 Personel, Aralık ayında 4 Personel mevsimlik işçi alımı yapılmış olup Belediyemizin birimlerinde ve şirketimiz bünyesinde çalıştırılmışlardır.

4-) 2022 yılı yaz aylarında Sarsala Günü Birlik Tesis Dalaman Belediyesinden kiralanarak şirketimiz tarafından işletilerek,  Büfe soyunma kabinleri, duşlar, tuvaletler ve  satış sistemi bakım onarım ve tamiratları yapılmıştır.

5-) 2022 yılı Mart ayında trafikten çekilen 1 adet Tata marka Pick-up aracımızın satışı yapılmıştır.

 

 

                                                                                                    Muhammet KARAKUŞ

                                                                                                  Dalaman Belediye Başkanı