ARAMA

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAP...

Geri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2021 YILI FAALİYET RAPORU

 

T.C

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yazı İşleri Müdürlüğü servisinde Yazı İşleri Müdürü, bir Memur ve iki Dabel personeli görev yapmaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün görevi Belediye Meclis, Encümen kararlarını yazmak, gelen-giden evraklarının kaydını yapmak ve zimmet karşılığı evrakları servislerine dağıtmak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlara posta yolu ile ödeme emri ve Belediye Başkanlığınca yazılan yazıları göndermektir. Belediye Başkanlığı’  nın yazışmalarıda Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

            Faaliyet dönemi içerisinde vatandaşlarımızından, çeşitli kurum ve kuruşluşlardan toplam 13437 adet gelen evrak ve dilekçe kaydı yapılarak ilgili servislere gönderilmiştir.  Müdürlüğümüzden 10370 adet giden yazı yazılmış, giden evraklar Belediyemizden PTT aracılığı ve dış evrak zimmet defteri ile gönderilmiştir.

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre her ay yapılan olağan ve gerektiğinde olağanüstü yapılan toplantılarda toplam 86 adet Meclis Kararı alınmıştır. Alınan Meclis Kararlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre ve 09/10/2005 tarih ve 25961 sayılı İçişleri Bakanlığının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’ nin 18. maddesine istinaden Kaymakamlık Makamına her sayısından iki suret gönderilmektedir. Kesinleşen Meclis Kararları üst yazı ile ilgili servislere gönderilerek gereği yerine getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Belediye Encümeni her hafta Çarşamba günleri toplanmakta olup, bu faaliyet  dönemi içerisinde vatandaşlardan ve servislerden gelen konular, Belediye Başkanlığınca Encümene havale edilerek, Encümenimizce görüşülmüş ve toplam 553 adet Encümen Kararı alınmış olup, gereği yapılmak üzere üst yazı ile ilgili servislere gönderilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Belediyemiz Hukuk İşlerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre kısmi zamanlı olarak bir avukat çalışmaktadır. 2021 Ocak-2021 Aralık dönemi içerisinde davalı ve davacı olmak üzere  230 adet dava takip edilmekte olup, 100 adet davanın duruşması devam etmektedir. 30 adet dava karara bağlanmış olup, 4 adet dava için Yargıtay’ a başvuruldu. 10 adet dava Danıştay’  da, 70 adet dava için İzmir Bölge İdare Mehkemesine, 3 adet İzmir Bölge Adilye Mahkemesine itiraz edilmiştir. 115 adet dosyaya cevap verilmiştir. 20 adet dosyasının icra takibi devam etmekte, 1 adet icra dosyasının tahsili yapılmış dosya kapanmıştır. 3 adet taahhütü devam eden dosya bulunmaktadır.

 

 

06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 2021 yılı Ocak ve Eylül ayında olağan genel kurul toplantıları yapılmış olup, Kent Konseyi genel kurulunca yapılan görüşmelerde alınan 9 adet karar Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 5018 sayılı Kamu  Mali Yönetimi  ve Kontrol Kanunu ,  5393 sayılı Belediye Kanunu , Belediye Bütçe  ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği Devlet Harcama Belgeleri  Yönetmeliği , Başkanlık emir ve talimatları  çerçevesinde  bütçe işlemlerini bilgisayar ortamında titizlikle  yerine getirmektedir.2020 yılında da  daha önceki yıllarda olduğu gibi  gelir, gider, avans , mahsup vb. tüm muhasebe işlemleri aksatılmadan düzenli bir şekilde yerine getirilmiş olup, 01.01.2020-31.12.2020  tarihleri arasında  toplam 6369  adet yevmiye kaydı yapılmıştır.

 

Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği’ne  göre  hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçesi  52.000.000.00 TL   olarak Belediye Meclisince kabul edilmiş ve 01 Ocak 2020 tarihi ile  uygulamaya  başlanmıştır. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve servislerinin işlemleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Belediye harcama birimleri tarafından yapılacak mal ve  hizmet alımları ile yapım işlerine ait bütçe ödenek durumuna  bakılarak harcama izni verilmektedir. Ayrıca  harcama sonrasında  tüm harcama  belgeleri incelenerek eksik ve yanlışlıklar düzeltilmekte ve muhasebe servisine intikali sağlanmaktadır.

 

Belediyemizin 2020  Mali Yılına ait 01.01.2020 –31.12.2020 tarihleri arasında   Gelirlerinin toplamı 47.339.466,32 - TL,red ve iadeden sonra gelir toplamı 44.970.073,10 TL  giderlerin toplamı 38.616.592,92 – TL dir. Gelir  türleri bakımından ve gider ayrıntıları bakımından aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE

₺69.000.000,00

GELİR

₺69.079.903,00

GİDER

₺67.463.214,00

 

 

 

 

 

 

 

2021 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

BÜTÇE GELİRİNİN

TUTAR

I

II

III

IV

AÇIKLAMA

2019

2020

2021

       

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

 ₺ 33.220.55,34

₺47.339.466,32

₺70.136.422,02

01

 

 

 

Vergi Gelirleri

₺8.114.338,77

₺12.142.498,36

₺16.182.343,01

03

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

₺7.307.437,82

₺9.619.307,14

₺15.910.707,83

04

 

 

 

Alınan Bağış ve Yardımlar
 ile Özel Gelirler

₺1.001.986,95

₺3.544.649,00

₺8.968.613,40

05

 

 

 

Diğer Gelirler

₺16.308.233,38

₺21.054.767,68

₺28.927.907,28

06

 

 

 

Sermaye Gelirleri

₺468.558,42

₺978.244,14

₺128.850,50

 

 

 

 

BÜTÇE GELİRLERİNDEN
RET VE İADELER HESABI

₺795.158,29

₺2.369.393,22

₺1.056.518,46

01

 

 

 

Vergi Gelirleri

₺60.697,68

₺16.923,23

₺143.790,48

03

 

 

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

₺546,77

₺122.590,60

₺315.531,06

05

 

 

 

Diğer Gelirler

₺733.913,84

₺2.229.879,39

₺597.196,92

 

 

 

 

(A) BÜTÇE GELİRLERİ
 TOPLAMI

₺33.200.555,34

₺47.339.466,32

₺70.136.422,02

 

 

 

 

(B) BÜTÇE GELİRLERİNDEN
 RED VE İADE TOPLAMI

₺795.158,29

₺2.369.393,22

₺1.056.518,46

 

 

 

 

(C) NET BÜTÇE GELİRİ

₺32.405.397,05

₺44.970.073,10

₺69.079.903,56

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi Gelirleri

₺16.182.343,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

₺15.910.708,00

Bağış ve Yardımlar

₺8.986.613,00

Diğer Gelirler

₺28.927.907,00

Sermaye Gelirleri

₺128.850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Ekomomik Sınıflandırma

TUTAR

I

II

III

IV

AÇIKLAMA

2019

2020

2021

 

 

 

 

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

₺34.806.676,98

₺38.616.592,92

₺67.463.214,56

01

 

 

 

Personel Giderleri

₺6.907.155,20

₺7.987.019,39

₺7.744.046,09

02

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri

₺962.806,48

₺1.165.680,43

₺927.302,58

03

 

 

 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

₺20.032.997,81

₺22.401.197,95

₺34.350.263,09

05

 

 

 

Cari Transferler

₺47.000,00

₺544.901,33

₺646.336,83

06

 

 

 

Sermaye Giderleri

₺6.554.717,49

₺6.517.79,82

₺23.679.950,97

07

 

 

 

Sermaye Transferleri

₺302.000,00

₺0,00

₺115.315,00

 

 

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                       

1-Dönem içerisinde 4606 adet Gelen yazı kaydı yapılmış ve  2189 adet çeşitli kurum ve kuruluşlara yazı yazılmıştır.

 

2- 412 adet İnşaat dosyası incelenmiş olup; belgeleri tamamlanan ve mevzuata uygun olarak hazırlanan projelere ilişkin 412 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

 

3-Ruhsat eki projelere uygun olarak inşaatı tamamlanan 256 adet yapı için Yapı Kullanma izin Belgesi Düzenlenmiştir.

 

4-Devam eden inşatlarla ilgili yapı denetim firmalarına hakediş ödemeleri yapılmıştır.

 

5-Mevzuata aykırı uygulamalarla ilgili belediyemize yapılan şikâyetlere ilişkin yerinde kontroller yapılmıştır.

 

6-Bu dönem içerisinde ruhsatsız veya ruhsat eki projelere aykırı olarak inşa edildikleri tespit edilen 52  adet yapıya 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddeleri gereğince işlem yapılmıştır.

 

7- Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından ilçemiz sınırları içerisinde yaptırılan mahalli adres tespitine ilişkin adres kayıt sistemindeki yapı adreslerinin Mekânsal Adres Kayıt Sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.

 

8-Gerek elektrik ve su abonelikleri için gerekse açılacak olan yeni iş yerleri için müdürlüğümüzce numarataj belgeleri düzenlenmiştir.

 

9-Cins değişikliği, kat irtifakı, kat mülkiyetine esas belge ve projelerin onayları yapılmıştır.

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İmar planı çalışmaları:

 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan Dalaman 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 08.04.2021 tarih ve 106 sayılı kararı ile ikinci kez (07.05.2021-06.06.2021 tarihleri arasında), 12.08.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile üçüncü kez (04.10.2021-03.11.2021 tarihleri arasında) askıya çıkarılmıştır. Askı süreci tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.11.2021 tarih ve 63264 sayılı yazısı ile planın kesinleştiği bildirilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları devam etmektedir.

 

Kırsal mahalle tespiti:

 

İlçemiz sınırları içerisinde, 6360 sayılı yasadan önce mücavir alan dışında kalan ve 2014 yılında köyden mahalleye dönüşen yerlerde, alanların sosyo ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu, arsa ve arazi değerleri, 2013-2020 yılları arasındaki nüfus dağılımı ve artış hızları, 2045 yılı nüfus projeksiyonu ve onaylı imar planlarının bulunup bulunmadığı kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılmış ve Dalaman Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile, İlçemiz Bozbel, Çöğmen, Darıyeri, Elcik, Kavacık, Kayadibi, Kızılkaya, Narlı, Sabunlu ve Taşbaşı Mahallelerinin tamamının, Gürleyik Mahallesinin onaylı 1/1000 ölçekli Köy Yerleşme Alanı Planında kalan alan hariç mahallenin tamamının ve Karacaağaç Mahallesinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından devam etmekte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı alanı dışında kalan kısmı kırsal mahalle olarak tespit edilmesi uygun görülmüştür.      

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2021 tarihli ve 179 sayılı Meclis Kararı ile İlçemiz Bozbel, Çöğmen, Darıyeri, Elcik, Kavacık, Kayadibi, Kızılkaya, Narlı, Sabunlu ve Taşbaşı Mahalleleri olmak üzere toplam 10 Mahallenin "Kırsal Mahalle" olarak tespit edilmesine, Gürleyik Mahallesinin onaylı imar planı dışında kalan alan ve Karacaağaç Mahallesinin, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca devam etmekte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım çalışmalarının olduğu alanın dışında kalan kısımlar olmak üzere toplam iki  Mahallenin "Kırsal Yerleşik Alan" statüsüne geçirilmesine karar verilmiştir.

 

Kırsal nitelikli yerleşik alan tespiti:

 

          Belediye Meclisimizin 01.10.2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan Gürköy Mahallesine ait Kırsal Nitelikli Yerleşik Alan Tespiti 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi  Kanuna göre onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, ancak kurum görüşlerinin yenilenmesi gerektiği bildirilmiştir. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kurum görüşü için arazi çalışmaları devam etmektedir. 

 

Şuyulu parsel satışı:

 

          Mülkiyeti Belediyemize ait Kargınkürü Mahallesi 154 ada 2 nolu 329,09 m2 lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

          Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi 3559 ada 28 nolu 39,63 m2  lik şuyulu parselin satışı yapılmıştır.

 

İmar uygulama dosyaları;

 

Altıntas mahallesinde 8, Merkez Mahallesinde 23, Hürriyet Mahallesinde 22, Şerefler Mahallesinde 11, Gürköy Mahallesinde 1, Kapukargın Mahallesinde 1, Kargınkürü Mahallesinde 8, Elcik Mahallesinde 2, Çöğmen Mahalesinde 1, Taşlıburun Mahallesinde 1 ve Kayadibi Mahallesinde 2 adet olmak üzere  toplamda 80 adet İmar Uygulama (ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas) dosyasının teknik kontrolleri yapıldıktan sonra  encümen kararıyla tescil işlemleri için Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir.

 

Kayacık Millet Bahçesi Projesi:

 

          İlçemiz Kapıkargın Mahallesi Kayacık Sahilinde, mülkiyeti Hazineye ait olan 139 ada 1 parsel, 140 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 141 ada 1 parsel, 142 ada 1 ve 4 parseller, 143 ada 1 parsel, 144 ada 1 ve 45 parseller, 150 ada 1 parsel nolu taşınmazlar ile tescil harici alandan oluşan yaklaşık 642.300,00 m2'lik alanın "Millet Bahçesi" olarak düzenlenmesi talep edilmiş; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, söz konusu alanın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. Millet Bahçesi projesi ile ilgili iş ve işlemler  TOKİ Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup Müdürlüğümüz tarafından gerekli teknik destek sağlanmıştır.

            T.C.Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın TR32/20/TUR2 Referans Nolu Alternatif Turizm Altyapısı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik) Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz tarafından “Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor” projesi hazırlanarak T.C.Güney Ege Kalkınma Ajansına sunulmuş ve projemiz desteklemeye hak kazanmıştır. GEKA ile 31.03.2021 tarihinde Destek Sözleşmesi imzalanmış ancak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Belediyemize yer tahsisi süreci tamamlanmadığı için 2021 yılı içerisinde projeye başlanamamıştır.

Belediye sınırlarımız içerindeki  parsellere ilişkin 300 adet imar durum belgesi düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) Müdürlüğümüzü ilgilendiren 24 adet başvuru gelmiş olup gerekli incelemeler yapılmış ve başvurular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 1608 adet gelen yazı kaydı yapılmış 868 adet ilgili şahıslar kurum ve kuruluşlarca yazışma yapılmıştır.

Belediyemiz tarafından  yürütülen yol, park ve benzeri düzenleme çalışmalarında imar planına göre aplikasyonlar yapılarak diğer birimlere teknik destek sağlanmıştır.

 

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine istinaden hazırlanarak 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' çerçevesinde Belediyemize verilen norm kadro gereği Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarih 54 sayılı kararı ile ihdas edilmiştir.

- İlgili Müdürlüklerden talep olması halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelere uygun olarak ihale işlemlerini yapmak veya söz konusu kanunun 22'nci maddesinde belirtilen doğrudan temin yöntemiyle alımın gerçekleştirilmesini sağlamanın yanı sıra müdürlüklerimize ait araçların ihtiyaç durumunda tamir, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.  Ancak; ihale hazırlama aşamalarında verimli, süratli çalışmanın sağlanabilmesi için ilgili müdürlüklerin talep ettikleri hizmet veya malzemenin özelliklerini detaylı bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname ile Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.            

-Temin edilen ihtiyaca ait ödemenin yapılabilmesi için, 15 Ağustos 2007 tarih 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre eklenecek olan belgelerle birlikte faturanın Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne iletilmesini sağlamak.

-18 Ocak 2007 tarih 26407 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Taşınır Mal Yönetmeliği'' hükümlerinin uygulanması için ''Taşınır İşlem Fişleri''nin düzenlenmesi, harcama birimi mali hesabına esas ilgili defter, cetvel ve belgelerin düzenlenmesi ve taşınır mal kayıtlarının takibini sağlamak.

- Satın alması gerçekleşen ihtiyaçların EKAP kaydını yapmak sonuç belgesini göndermek.

- Kurumun idari binasının bakım, onarım ve tadilat hizmetlerini yürütmek.

- İdare hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Müdürlük imkanları dahilinde gerekli araç- gereç ve ekipman desteği sağlamak.

            Destek Hizmetleri Müdürlüğünde satın alma ile ilgili her türlü iş ve işlem bilgisayar ortamında yürütülmektedir. İhale işlemleri ise Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ortamında gerçekleştirilmektedir. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri de yapar. 

AMAÇ VE HEDEFLER

—4734 Sayılı yasanın İlgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal alımı, yapım işi ve hizmet alımı ile ilgili ihtiyaçların iş ve işlemleri ile gerektiği hallerde ihalelerini EKAP ortamında ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirmek,

—Kadememizde bulunan ve Belediyemiz inisiyatifinde bulunan tüm araçların yakıt, tamir, bakım ve onarım ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, yapılan harcamalarında tasarrufa gidilmesini sağlamak,

—Kademe çalışma koşullarını iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hale getirmek ve atölye ve çevresinde temiz ve düzenli bir çalışma ortamı teşkil etmek.

 

2021 YILI FAALİYETLERİ

4734 sayılı KİK 19.Maddesi Açık İhale Usulü ile gerçekleşen ihaleler

            Destek Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinden gerçekleşen ihaleler;

1-         01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında kullanılacak 350.000 lt Motorin ve 5.000 Litre Kurşunsuz Benzinin temini için 2020/621034 İhale Kayıt Numaralı (İKN) Akaryakıt Mal alımı ihalesi yapılmıştır. 31.12.2021 tarihine kadar Belediyemiz ihtiyaçlarında toplam 309.119 litre Motorin ve 3.243 Litre Kurşunsuz Benzin kullanılmak suretiyle KDV Hariç 1.815.023,00 TL ödeme yapılarak ihale tamamlanmıştır.

2-         2020/756599 İKN 2021 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Hizmet Alımı ihalesi gereği, Belediyemiz inisiyatifinde kullanılmakta olan 64 aracın sigortaları sorunsuzca yapılarak KDV hariç 112.326,00 TL bedel karşılığı  ihale tamamlanmıştır.

3-         2021/436825 İKN 01.10.2021-31.12.2022 tarihleri arasında 15 ay boyunca kullanılacak ortalama 410.000 kWh Elektrik enerjisi mal alımı ihalesi yapılmış ve ihale sonuçlandırılarak sözleşmeye bağlanmıştır. İhale sözleşmesi gereği devam etmektedir.

            Diğer Müdürlükler adına gerçekleştirilen ihaleler;

            Fen İşleri Müdürlüğü adına;

1- 2021/120891 İKN 60.000 m2 8 cm lik Kilit Parke Taşı Mal alımı ihalesi,

2- 2021/154707 İKN Bitümlü Sathi Kaplama Yol yapımı ihalesi,

3- 2021/206310 İKN İlçemiz Narlı Mahallesi-Denizli Acıpayam Yolu Denizli İl sınırına kadar olan kısmı ile Gürleyk, Elcik, Çöğmen, Sabunlu, Kızılkaya ve Kavacık Mahallelerine, toplam 218 dekarlık alana Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yol yapımı ihalesi,

4- 2021/277524 İKN 45.000 m2 Kilit parke taşı temini ve temel altına filler serilerek döşenmesi yol yapımı ihalesi,

5- 2021/8631 İKN 70.000 m2 8 cm lik Kilit Parke Taşı Mal alımı ihalesi

 

            Park ve Bahçeler Müdürlüğü adına;

1- 2021/591262 İKN Kapukargın Termal Su Kaynağı C Tipi Mesire Yeri Çevre Düzenlemesi İkinci Etap Yapım işi ihalesi,

 

            Temizlik İşleri Müdürlüğü adına;

1- 2021/665294 İKN 1. sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması yapım işi ihalesi,

           

            Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adına;

1- 2021/200155 İKN Belediyemize ait 1 adet teknenin yolcu motorundan, mutfak ve iki tuvaletli 15 kişi yolcu kapasiteli gezinti teknesi haline gelmesi yapım işi ihalesi katılım olmadığından iptal edilmiştir.

4734 KİK 22.madde Doğrudan Temin işlemleri

(Tüm alanlar KDV HARİÇ TL cinsinden yazılmıştır.)

 

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcama tutarı (Doğrudan Temin)

15.114.907,00 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılan mal, yapım ve hizmet alımları ile yapmış olduğumuz Doğrudan Temin işlemlerinden mali hizmetlere intikal etmiş olan ödeme evrakları incelendiğinde aşağıdaki verilere ulaşılmıştır. 

- 22-b ve 22-d bendine göre Belediyemize ait araçların tamir, bakım ve onarımlarına 2.900.000,00 TL,

 - 22-a bendine göre Personel hizmet alımlarına 11.913.767,00 TL, 

- 22-d bendine göre Belediye kademesinin hatıl beton ve panel çit ile çevrilmesi yapım işi ile Belediyemizin tamamını ilgilendiren Elektrik, Su, Kırtasiye, Vinç kiralanması, asansör bakımı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet alımı, yangın söndürücü, kişisel koruyucu donanım temini ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması, Kaymakamlık hizmet binasının tadilatının yapılması için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve diğer kurumların uygun bulunan taleplerinin karşılanması, sporcu ve öğrencilerin transferi için araç kiralanması  gibi diğer ihtiyaçların teminine 301.140,00 TL harcama yapılmıştır.

 

4734 KİK 3-e bendi uyarınca DMO dan ve Hibe veya bedelsiz devir yoluyla edinilen araçlar;

 

 

PLAKA

MARKA

MODEL

TEMİN ŞEKLİ

1

4809202015

Pi İş Makinesi

2019

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Bedelsiz Hibe Edilmiştir.

2

48 D 0016

Volkswagen Passat

2008

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Hibe Edilmiştir.

3

48 ABP 536

Otoyol Iveco Çöp Kamyonu

2019

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından Bedelsiz  Hibe Edilmiştir.

4

48 AFY 071

Ford Otosan Çöp Kamyonu

2021

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hibe edilen 600.000,00TL ile DMO'dan alınmıştır.

5

48 AFP 293

Ford Trucks Marka Kamyon (Yol Süpürme Aracı)

2021

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hibe Edilen 700.000,00 TL ile DMO'dan Alınmıştır.

6

48 E 0696

Mercedes - Benz Travego

2005

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Bedelsiz Hibe Edilmiştir

7

48 D 1967

BMC Tuğra Kamyon (Arazöz )

2021

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hibe Edilen 1.300.000,00TL ile DMO'dan Alınmıştır.

8

48 DD 670

Mercedes - Benz özel Amaçlı Ambulans

2011

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden Bedelsiz Hibe Edilmiştir.

 

9

48 DVV 399

Fatih Kamyon (Sepetli Vinç )

1999

Ula Belediyesinden Bedelsiz Devredilmiştir.

 

10

48 AU 048

Renault Megane Sedan

2008

Ula Belediyesinden Bedelsiz Devredilmiştir.

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

           

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü; 1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Memuru, 9 Zabıta Görevlisi, 1 Ölçüler ve Ayar Memuru, 1 Veteriner Hekim, 3 İşçi ve 8 güvenlik personeli ile hizmet vermektedir.

      Belediyemize işyeri açma ve çalışma ruhsatı için müracaatta bulunan ve gerekli şartlara sahip 166 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Ayrıca faaliyetine son veren ya da işyerini devreden 95 adet işyerinin çalışma ruhsatları iptal edilerek kayıtlardan düşürülmüştür.            

İlçemiz Bezkese Mahallesi ve Karaçalı Mahallesinde bulunan pazaryerlerinde yaklaşık olarak 300 pazarcı esnafı yayınmakta olup, bu esnafların denetimi düzenli olarak yapılmaktadır.

 

 

 

 

Vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze gelen dilekçeler hakkında gerekli incelemeler ivedi olarak yapılmış ve gereği yerine getirilmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren fırınlara yapılan kontrollerle taze ve sağlıklı ekmek teminine gidilmiş, eksik gramajlı ekmek, simit ve poğaça gibi ürünlerin satışı engellenmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren marketlere yönelik yapılan denetimler sıklaştırılmış, etiket ve fiyat kontrolleri yapılmıştır.

 

 

 

İlçemiz sınırları içinde bulunan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüler ve Ayar Memurluğunca 2021 yılında ölçü ve tartı aleti sahiplerinden 164 adet periyodik beyan dilekçesi alınmıştır. Bu beyanlara esas olarak 156 adet elektronik terazi, 7 adet mekanik terazi ve 27 adet kütle muayene ve damgalama işlemi yapılmıştır.

 

 

 

            Resmi bayramlarda tören yerinin hazırlanması, organizasyonu ve karşılama törenlerinde hazır bulunulması sağlanılmıştır.

İlçemizde faaliyet gösteren Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri sürekli denetlenerek, mevzuat hükümlerine aykırı görülen durumların düzeltilmesi için işletmecilere gerekli uyarılar yapılmıştır. Kaymakamlık Makamından gelen polis tutanaklarının Belediye Encümenine sevkleri yapılmış ve encümende verilen kararlar uygulanmıştır.

Esnaflarımızın denetimleri sırasında ve vatandaşlardan gelen şikayetler sonucunda tespit edilen Belediye Kanun ve Yönetmeliklerine aykırı hareket eden vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılmış olup, bunlar hakkında gerekli görülen ihtar ve cezalar verilmiştir.

Pandemi nedeniyle Kaymakamlık Makamınca denetim komisyonu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu denetim komisyonunda Müdürlüğümüzdeki tüm zabıta görevlileri görev almıştır. Denetimler başladığı tarihten itibaren her denetime Müdürlüğümüzden 1 yada 2 görevli katılmıştır.

            2021 yılında 4214 tane sokak canı şikayeti Belediyemiz Veteriner Hizmetleri tarafından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 202 köpek (57 erkek, 145 dişi), 1334 kedi (895 dişi, 439 erkek) kısırlaştırılmış, işaretlenmiş ve aşılanmıştır. 2203 adet sokak canı tedavi edilmiştir. 241 cana ortopedik cerrahi operasyon, 84 cana amputasyon,798 cana da basit cerrahi müdahale işlemleri yapılmıştır. 71 yaban hayvanı ise bakım evimizde tedavi edildikten sonra doğaya bırakılmıştır. Dalaman Belediyesi güzel Dalaman’ımızın sokaklarını paylaştığımız sokak canlarına hizmetlerini geliştirerek devam edecektir. Dalaman doğasıyla, sokak canları ile hepimizin.  

 

 

 

 

 

Zabıta Her yıl Eylül ayının ilk haftası kutlanan Haftası nedeniyle Köyceğiz Belediyesince düzenlenen kutlama etkinliklerine katılım sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

            Belediyemiz Zabıtalarınca seyyar satış ve hurdacılık yapanlar tespit edilmekte ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. İlçemizde dilenciliğe müsaade edilmemekte ve dilenciler hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

            Dilencilere yönelik denetimler düzenli olarak yapılmış ve dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli yasal işlemler uygulanmıştır.

Müdürlüğümüzce 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. 

            İlçemize haftada bir gelen Kızılay Kan Toplama Aracına park yeri konusunda gerekli kolaylık gösterilmektedir.

            153 Alo Zabıta hattına gelen ihbar telefonları anında değerlendirilmiş ve gereği yapılmıştır.

            Belediyemize gelen kaçak yapı şikayetlerine Plan ve Proje Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müdahale edilmiştir.

            İlçemizde yapımı devam eden  inşaat sahalarının denetimi düzenli olarak yapılmış olup, mevzuata aykırı hareket eden yapım firmalarına meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli cezai müeyyideler uygulanmıştır.

 

 

 

 

 

            İlçemizde faaliyet gösteren internet kafe ve dernek lokallerinin denetimi için komisyonda görev alınmıştır.

      Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay yapılan UKOME toplantılarına katılım       sağlanmıştır.       

       İlçemizde bulunan esnaflara günlük olarak ziyaretler yapılmıştır.

      Gün içerisinde yapılan devriyeler sırasında İlçemizde tespit edilen noksanlıklar ilgili Müdürlüklere  bildirilmektedir.

      Belediyemizce ruhsatlandırılan işyerlerine yönetmelik gereği kontroller yapılarak işyeri kontrol tutanağı düzenlenmiştir.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. Müdürlüğümüzce Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçelere cevap verilmiştir.
 2. Belediyemizce 2021 yılında; İlçemiz sınırları içerinde muhtelif cadde ve sokaklarına Belediyemiz ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılıyla toplam 203.000 m2 Kilit Parke Taşı Alımı yapılarak, alımı yapılan kilit parke taşlarından; 95.000 m2 kilit parke taşı döşeme işçiliği ihale edilerek, İlçemiz Elcik, Çöğmen, Bozbel, Kızılkaya, Kayadibi, Gürköy, Hürriyet, Merkez, Altıntas Mahallelerine kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. Geride kalan 108.000 m2 Kilit Parke Taşı Kaplaması ise; İlçemiz Bezkese, Atakent ve Merkez mahallelerindeki çalışmalar halen devam etmektedir.

 

 

 

 

 

    

 

 1. Müdürlüğümüzce 2021 yılında; Belediyemiz tarafından ve ihale yolu ile İlçemiz Merkez, Karaçalı, Ege, Altıntas, Söğütlüyurt, Hürriyet, Kavacık, Elcik, Çöğmen, Narlı, Gürleyk, Kızılkaya ve Sabunlu Mahallelerine 90 km sathi asfalt kaplaması çalışması tamamlanmış olup, yine müdürlüğümüzce ihale yoluyla ilçemiz Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesinin (Bitümlü Sıcak Karışım) ile asfaltlama çalışması tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Müdürlüğümüzce 2021 yılında; 13000 ton filler, 3000 ton Mıcır ve 2000 ton asfalt yama malzemesi alınarak, İlçemiz sınırları içerisindeki tüm mahalle, cadde ve sokakların sathi asfalt kaplama tesviye çalışmaları, yol genişletme, yol iyileştirme ve sathi asfalt kaplama yama çalışmaları yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vatandaşların yazılı müracaatları üzerine stabilize imar yolları müdürlüğümüzce açılmıştır.
 2. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, gerekli bakım-onarım ve çevre düzenleme çalışmaları müdürlüğümüzce yapılmıştır.

 

 

 

 

   

 1. İlçe Müftülüğümüzün bağlı İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camilerde gerekli bakım-onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır.
 2. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME), ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türk Telekom tarafından vatandaşlar tarafından yeni inşa edilen yapılara bağlantı kazıları için 2021 yılı içinde 235 adet Alt Yapı Kazı Ruhsatı düzenlenerek, kazı alanlarının tadilatları Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

 

 

 1. İlçemiz Şerefler Mahallesi Kırcagedre Mevkii Kille Koyunda belediyemizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan protokole istinaden; MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Belediyemiz arasında imzalanan 12.03.2020 tarihli sözleşmeye ile Dalaman Belediye Başkanlığı tarafından günübirlik tesis yapılması amacıyla kiralanmış olup, sözleşme çerçevesinde söz konusu alan da günübirlik kullanımına açık olacak şekilde tesis çalışmaları yapılmıştır.

 

   

 

 1. İlçemiz Kapukargın Termal Su Kaynağı C Tipi Mesire Yeri Günübirlik Tesisi Çevre Düzenlemesine ilişkin dolgu çalışmaları müdürlüğümüzce yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2021 yılında Bölgemizde ve İlçemizde meydana gelen yangın, sel ve kar felaketlerinde; müdürlüğümüzce personel ve ekipman desteği ile bölge genelinde gerekli müdahaleler yapılmıştır.

   

      

   

 

 

     

 

                                                                                                                                                       

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV VE YETKİLERİ:  5393 Sayılı Belediye kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanan çalışma yönetmeliği usul ve esasları dâhilinde hizmet vermektedir.

BİNA YERLEŞİM DURUMU: Dalaman Belediyesine ait hizmet binasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte aynı ofiste olmak üzere ve 1 Bilgi İşlem Ofisi, 1 Cenaze Hizmetleri Ofisi, 1 Elektrik Ofisi ve Belediyemize ait kademede 1 adet gasilhane ile hizmet verilmektedir.

PERSONEL DURUMU : 1 Müdür, 1 Memur, 1 İmam, 1 Belediye İşçisi, 1 Sözleşmeli Elektrik Teknikeri, 1 Bilgi İşlem Personeli, 1 Büro Personeli ve 4 Cenaze hizmetleri personeli  olmak üzere toplam 11 personel ile hizmet vermektedir.

1-) Müdürlüğümüze gelen evrak ve giden evrak takipleri yapılmıştır.

2-) Ramazan ayı ve Covid-19 nedeniyle İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1500 adet gıda paketi dağıtımı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

3-)  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle hizmet ve malzeme alımı yapıldı.

4-) 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında mehteran takımı gösterisi, kortej yürüyüşü,  Âdem Görgülü ve İntizar konseri düzenlendi.

5-) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında mehteran takımı gösterisi, fener alayı,  Mustafa Selçukluoğlu ve Kubat Konseri düzenlendi.

6-) Belediyemizce genel vergi gelirlerinden spor kulüplerine payları aktarılmıştır.

7-) Müdürlüğümüze bağlı Cenaze hizmetleri tarafından İlçemizde vefat eden 232 vatandaşımızın defin işlemleri yapılmıştır.

8-) Sanayi Caddesi üzerinde Belediyemize ait alanda yapılan gasilhane binası hizmete girmiş olup; İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın Covid -19 tedbirlerine göre cenaze defin işlemleri yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

9-) Belediyemizde bulunan bilgisayarların bakımları yapıldı. Arızası olanların arızaları giderildi.

10-) Belediyemizde bulunan yazıcı tarayıcı ve fotokopi makinalarının bakımları ve sarf malzemelerinin dolumları yapıldı.

11-) Belediyemizin tüm servislerinde kullanılan avokado paket programının arşivleri gün gün alındı ve başka disklere yedeklendi. Güncellemeleri yapıldı.

12-) Ebys için altyapı çalışmaları, bilgisayar donanımları ve yazılımları gerekli çalışabilirlik seviyesine getirildi.

13-) Cenaze, önemli gün, ilan ve bildirimler için kısa mesaj gönderim işlemleri yapıldı.

14-) Belediyemiz ağ sistemine karşı yapılabilecek tehditler ve sızıntılar her gün kontrol edildi. Sorun yaratabilecek ip ve dış ip ler engellendi.

15-) Belediyemize ait resmi web sayfasında haber güncellemeleri ve resmi ilanların yayınları yapıldı.

16-) Belediyemiz birimleri tarafından bildirilen elektrik arızaları giderildi.

17-) İlçemiz mahallelerinde bulunan anons sistemlerinin bakımları yapıldı ve arızalı olanlarının arızası giderildi.

 

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

*İşletmesi Müdürlüğümüze geçen bütçe içi işletmemiz olan Şehit Mehmetçik Parkı’nın mutfağı gıda mevzuatına uygun olmadığı için mevzuata uygun bir şekilde yapılmıştır.

 

 

 

 

*Şehit Mehmetçik Parkı’nın elektrik kabloları ve elektrik aksamı kullanıma elverişsiz olduğu için yeniden elektrik döşenmiş ve yeni panolar eklenmiştir.

 

 

 

 

*Vatandaşların daha rahat oturabilmeleri için teras yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

*Daha önceki yapımda yerin eğimini ayarlayamadıkları için yağmur suları biriken yerlerin tesviyeleri yapılıp yeniden beton dökülüp taş döşenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mevcut binanın çatısının akmasından dolayı çatı tamiratı yapıldı ve yeni kullanışlı bir depo yapıldı.

*Kayacık sahilindeki tesisimizden 01.01.2021 tarihinden itibaren 2.692.481,11 TL kazandık.

*Şehit Mehmetçik Parkı tesisimizden 04.06.2021 tarihinden itibaren 563.867,53 TL kazandık.

*Kayacık sahilinde ve Şehit Mehmetçik Parkında garsonluk, aşçılık ve çaycılıkta çalıştırılmak üzere  mevsimlik beden işçisi alımı  yapıldı.

*Kapukargın Termal Tesisleri Müdürlüğümüz bünyesine geçmiş olup mevcut binanın içine gıda mevzuatına uygun mutfak yapıldı.

 

 

 

*Kapukargın Termal Tesislerinde soyunma kabinleri ve lavabolar elden geçirildi.

 

 

 

 

 

 

*Kapukargın Termal Tesisinde vatandaşların oturabilmeleri için işletmenin önü camla çevrildi.

 

 

 

 

*Müdürlüğümüzce işletilen tesislerimizin biten ürünlerinin talepleri yapılmış ve tedarik edilmiştir.

*Müdürlüğümüze gelen evraklara cevap verildi.

*Şehit Mehmetçik Parkı’nın menüsü genişletildi.

*Tesislerimizin günlük cirosu takip edilmektedir.

*Tesislerimize alınan malzemelerin stok takibi yapılmaktadır.

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 5393 Sayılı Belediye kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanan çalışma yönetmeliği usul ve esasları dâhilinde hizmet vermektedir.

BİNA YERLEŞİM DURUMU: Dalaman Belediyesine ait hizmet binasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte aynı odada olmak üzere, Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi olmak üzere toplamda 2 birim de hizmet vermektedir.

 

PERSONEL DURUMU : 1 Müdür Vekili, 1 Memur, 1 Büro Personeli ve Zübeyde Hanım Sağlıklı Yaşam Sanat ve Spor Kompleksinde  3 personeli ile olmak üzere toplamda 6 personel ile hizmet vermektedir.

1-)Müdürlüğümüze gelen  ve giden evrakların takibi yapılmıştır.

2-)Belediyemiz Danışma Bürosuna gelen veya telefonla Belediyemizi arayan vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek ön bilgiler verilerek ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

3- ) 2020 yılı Mart ayında Covid-19 salgını ortaya çıkınca vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için radyo yayını yapılmıştır.

4-)Belediye Başkanımızın katıldığı tüm programlar yayınlanmıştır.           

5-) Belirli gün ve Haftalarda ilgili yerlere ziyaretleri yapılarak kutlanması, yine Belediye Başkanımızın Belirli gün ve haftalardaki kutlama/Anma mesajlarının Basın ilan Kurumuna bağlı gazetelerden ve bölgemizde yayın yapan Radyolardan yayınlanmasının sağlanmıştır.

6-)Belediyemizde bulunan mesaj sisteminden Belediyemize ait her türlü,  Sosyal etkinlikler Cenaze, Mevlid, Dini ve Milli Bayramlarla ilgili duyurular, Özel günlerle ilgili her türlü duyuruların vatandaşlarımıza SMS ve WEB  yoluyla iletiminin  sağlanmıştır.

7-)Belediye Başkanımızın katılmış olduğu her türlü toplantıların  açılışların ,Belediyemizin yapmış ve yapacak  olduğu hizmetlerle ilgili fotoğraf ve açıklamaların Belediyemizin  web sayfasında yayınlanması Belirli gün ve haftalarla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması.

8-) Covid-19 nedeniyle yapılan kısıtlamalar hakkında vatandaşları bilgilendirmek için ilçemizin kalabalık yerlerine bilgilendirme brandaları yaptırılarak asıldı. Belirli gün ve haftalarda kutlama brandaları,Belediyemiz bünyesinde diğer Müdürlüklerinin yapmış olduklarıişlerinin tanıtımında vatandaşlara çalışma bilgisi verilmesi amacı ile brandaların bastırılması yaptırılmaktadır.

9-) Covid 19 nedeniyle kısıtlama ve yasaklar kalktıktan sonra, sosyal mesafe ,hijyen kurallar çerçevesinde Dalaman Belediyesi Zübeyde Hanım Sağlıklı kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi   Faaliyetlerine devam edildi.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü servisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, üç  Memur, 4 Dabel A.Ş personeli  görev yapmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevi Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden ayrılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak, kadro ihtiyacını tespit etmek, kadro iptal ve ihdası için öneriler hazırlamak, iptal ihdas cetveli düzenlemek gerekçeleri ile birlikte Belediye Meclisine sunarak kadroların değişiklik ve ihdasını sağlamak, bütçe için gerekli dökümanı vermek, takdirname, ödül, teşekkür, görevden çekilme, disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma işlemleri yapmak, naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği, emeklilik tescil işlemlerini yapmak, göreve başlayış, görevden ayrılış, vekalet görevi, 2. Görevi, yer değiştirme, geçici görev nakil işlemlerini yapmak, gizli sicil işlemlerini yapmak, gizli sicil evraklarının muhafazasını ve gizliliğini sağlamak, sicil dosyasında bulunması gereken belgeleri düzenlemek, yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, emekli ikramiyesi tahakkuk işlemlerini yapmak, hizmet cetvelini çıkarmak, maaş işlemlerini yapmak, geçici ve sürekli görev yolluklarını düzenlemek, emekli keseneklerini düzenlemek, Belediye Başkanının aylık ödeneğini düzenlemek, meclis, encümen, huzur hakkı ödeneğini düzenlemek, başkan vekili ödeneğini düzenlemek, doğum, ölüm yardımı bordrolarını düzenlemek, resmi kurumlar ve müdürlükler arası yazışmaları yapmak, belediyemizde yaz dönemlerinde yüksekokul öğrencilerine staj yaptırılmasını sağlamak. Belediyemizde şu anda 37 memur, 15 kadrolu işçi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre 2 Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomist, 1 tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekimi, 2 Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 2 Tam Zamanlı Mühendis, 1 Tam Zamanlı Peyzaj Mimarı, 1 Tam Zamanlı Teknisyen, 1 Tam Zamanlı Kimyager ve 1 Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat  görev yapmaktadır.

Faaliyet dönemi içerisinde vatandaşlarımızdan gelen  51 adet iş talepleri ile Belediye Başkanlığına müracaatta bulunmuş, dilekçelerin kaydı yapılarak, vatandaşların talepleri Belediyemizin imkânları ölçüsünde karşılanmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 771 adet gelen evrak kaydı yapılarak ilgili servislere gönderilmiştir. Gelen yazılara cevap niteliğinde 660 adet giden yazı yazılmış, giden evraklar Belediyemizden PTT ,e-posta ve entegre kurum aracılığı ile EBYS üzerinden gönderilmiştir.  400 adet CİMER başvurusu gelmiş olup ilgili servislere havalesi yapılmıştır.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanları arasında;

Belediyemiz sınırları güney kuzey uç noktaları arası 28 km, doğu batı uç noktaları arası 17 km olup, bu alan içerisinde bulunan tüm konteynırların ve bahçelerden çıkan atıkların temizlikleri yaptırılmıştır.

 

 

 

 

 

Ofis içerinde Temizlik İşleri Müdürü, 1 Memur ve 1 Çevre Mühendisi görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz yıl boyunca topladığı hizmetin bedeli olan evsel katı atık toplama ücretinin yaklaşık maliyetlerini oluşturur ve her yılın sonunda Plan ve Bütçe komisyonunu toplar, alınan kararı Meclise sunar. Meclisten geçen bu tarifeler uyarınca nisan ayının başında tüm işletmelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına yıllık evsel katı atık tahakkuk etmiştir.

Belediyemiz bina içerisi temizliği 3 kişiden oluşan Dabel Aş. işçileri tarafından yapılmaktadır.Tüm belediye binasının temizliği bu çalışan üç kişi tarafından yapılmıştır.

İlçemizin temizliği ve katı atıkların toplanması işinde 27 Dabel A.Ş. işçi personel çalışmaktadır. 7 çöp kamyonu, 1 traktör, 2 kepçe, 2 kamyon, 1 arazöz ve 1 yol süpürme aracı ile tüm Dalaman İlçemize ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerine hizmet vermektedir.

Haftanın yedi günü gece kamyonu hariç tüm çöp kamyonlarımız sabah 06:00’da iş başı yapıp saat 14:00’e kadar kendi bölgelerinden çöp toplamakta ve çöp konteynırlarının etrafını süpürmektedir.1 adet gece kamyonu saat 16:00 ile 24:00 arasında hizmet vermektedir.Toplanan tüm bu evsel atıklar Kocabel Mevkiinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait düzenli depolama tesisine götürmektedir.

 

 

 

Sıfır Atık Projesi Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapımı için hibe başvurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapım işi ile ilgili 08.11.2021 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 26.11.2021tarihinde Öz Fırathan İnş. İletişim Tem. Tur. Yakıt Gıda Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti ile sözleşme imzalanmış, 30.11.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Sıfır Atık Sistemi kurulumu için 20.08.2021 tarih ve 1565963 sayılı bakan oluru ile 500.000,00 Tl çevre geliri karşılığı yardım yapılmış olup, gelen yardım 1. Sınıf atık getirme merkezi yapımı projesinde kullanılmıştır.

İlçemizde oluşan bitkisel atık yağlar DEHA firması tarafından düzenli olarak toplatılmaktadır.DEHA firması ile Sıfır Atık Projesi kapsamında, evlerden çıkan bitkisel atık yağları en az 5 lt. olacak şekilde vatandaşlarımızın  biriktirmeleri istenmekte olup, biriktirilen bitkisel atık yağların firma tarafından evlerden toplatılması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

Sıfır atık uygulamaları kapsamında yerleştirilen geri dönüşüm konteynerlarının günlük olarak anlaşmalı olduğumuz lisanslı firma aracılığıyla toplatılması sağlanmaktadır.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediyemize ait Kayacık tesisinde görevli olarak çalışan tüm personele Atık yönetimi ve sıfır atık konularında belirli aralıklarla eğitimler düzenlenmektedir.

15.12.2021 tarihinde Dalaman Belediyesi Kayacık Tesisine Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) alınmıştır.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği atık halde pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılması için Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletme ile Dalaman Belediyesi arasındaki sözleşme imzalanmış olup, bu protokol gereği atık piller bu derneğe ulaştırılmaktadır.

       Tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için 26.1.2021 tarihinde WH İNTERNATİONAL GERİ DÖN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. lisanslı firması ile sözleşme yapılmıştır. Bu kapsam da ilk aşamada merkez mahalleler olmak üzere 54 adet tekstil kumbarasının yerleşimi yapılmıştır. Tekstil atık konteynerlarının haftada 3 gün toplatılması sağlanmaktadır.

 

 

Vatandaşlarımızdan gelen tüm yazılı ve sözlü şikayetler yerinde değerlendirilip gereği yerine getirildikten sonra vatandaşlarımıza sözlü yada yazılı olarak cevap verilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Çevre Geliri Karşılığı Yardım kapsamında 1 adet arazöz alınabilmesi için şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmuştur. Müdürlüğümüze 1 adet Arazöz Şartlı Nakdi Yardım ile alınmıştır.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ayrıca bahçelerden ve kamuya ait alanlardan çıkan dal ve budakları ayrıca bahçe atıklarını kepçe ile almakta traktör ve hafriyat kamyonu ile Kocabel Mevkiinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait düzenli depolama tesisine götürmektedir.

 

 

 

Dalaman İlçemizde yaz aylarında sıklaşan düğünlerde vatandaşın talebiyle düğün yeri temizliği yapılmıştır.

18.08.2021 tarihinde 10 kişi  İş Kur aracılığıyla Müdürlüğümüzde 6 aylık çalışmaya başlamıştır.Bu kişilerin müdürlüğümüz çalışma programına göre dağıtımı yapılmış, kendilerine görevleri anlatılmış olup Müdürlüğümüzde görev yapmaktadırlar.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yoğun-aralıksız iş temposu nedeniyle ve çalışan işçi personel azlığından işçilerin izin planlaması bu duruma göre yapılmış, fazla mesaileri, mesai izinleri yine çalışma koşullarına ve personel durumuna göre ayarlanmıştır.

Müdürlüğümüze gelen CİMER şikâyetleri yerinde değerlendirilmiş, vatandaşın şikayetleri giderildikten sonra vatandaşa Cimer aracılığı ile cevap verilmiştir.

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm çocuk oyun parklarının tamir ve bakımları yapılarak boyanmıştır.

2-Çocuk oyun parklarımızdan gerekli olanların etrafı tel çit ile çevrilerek çocukların güvenlikleri sağlanmıştır.

3-Belediyemizdeki tüm çocuk parkları,  yeşil alanları, refüjler, kaldırım kenarları, yol kenarlarının ot ve çalı temizlikleri yabani ot ilacı ve diğer ekipmanlar ile yapılmıştır.  Ayrıca tüm orta refüj, belediyemize ait tüm çalı tipi ve ağaçların budama ve gübreleme işlemleri yapılmıştır.

 

 

4-İlçemiz Şehit Mehmetçik Parkını yeni oyun grupları, jimnastik aletleri alınarak yenilenmiştir ve çimlendirme çalışması yapılmıştır. Seyfettin İnce Cad. 22.Sokak yeni oyun grubu alınarak, kurulmuştur.

5- Belediyemizin tüm parklarına toplam 60.000 adet mevsimlik bitki ve çiçek dikimleri yapılmıştır.

6- Milli Bayramlarda kutlama alanları hazırlanmaları yapılmıştır.

7-Şehitler ve Gaziler günlerinde şehir mezarları nın temizliği ve çiçeklendirilmesi yapılmıştır.

 

8-Belediyemizde çalışan demirciler ile Belediyemizin tüm metal işlerinin kaynak ve tamir işleri ile yeni imalatları yapılmıştır.

9-Belediyemizde yeni kurulacak parkların proje çizim işleri yürütülmektedir.

10-Belediyemiz Kapukargın Mahallesi Termal su alanındaki c tipi mesire alanına ağaçlar dikilerek, çimlendirme çalışmalarına başlanmıştır.

 

11- Belediyemizin ilçe merkezimizden uzak kırsal mahallelerimizden Gürleyik ve Narlı Mahallerine çocuk oyun parkları kurulmuştur. Var olan mevcut oyun parkları da tamir ve bakımları yapılmıştır.

12-İlçemizde bulunan tüm resmi kurumların park be bahçelerinin ot ve ağaç bakım ve temizlikleri yapılmıştır.

13-Yaz aylarında tüm refüj ve parkların sulamaları yapılmış, sulama sistemlerindeki arızalar giderilmiştir.

14- İlçemizde bulunan tüm palmiyelerin budama ve kırmızı palmiye böceği ilacı ile ilaçlaması yapılmıştır.

 

15-Belediyemize ait serada begonvil ve çeşitli çalı türü bitkilerin üretimi yapılmıştır.

16-İlçemiz Kapukargın kükürt mevkiindeki Kapukargın Termal Suyu C tipi Mesire alanının ikinci etabı için proje hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştur.

 17-Günlük Park  C tipi Mesire Alanı Projesi hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2.000.000,00 TL hibe elde edilmiş olup, vaziyet planı revizesi onaylandıktan sonra ihaleye çıkılacaktır.

 18-İlçemiz Kille koyu Halk projesi yaptırılarak, projede bulunan tesisin yapımına devam edilmektedir.

19-Belediyemize 2021 yılında temin edilen sepetli platform aracı ile yüksek ağaçların budama işleri ve Milli bayramlar, törenlerde bayrakların asılma işleri yapılmıştır. Ayrıca söz konusu araç yüksek çalışma alanlarına kullanılmaktadır.

 

20-Kapukargın Termal Su Kaynağı C Tipi Mesire Yeri Çevre Düzenleme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 3.000.000,00 TL hibe alınmıştır. İhalesi yapılmış olup; iş devam etmektedir.

21-Seyfettin İnce Caddesi 34. Sokak ile İstiklal Caddesi 4. Sokak kesişiminde halkımıza sunulmak üzere park yapımı devam etmektir.

22- Kapukargın Mahallesinde bulunan Kükürt alanının peyzajı yapılmış olup, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yapılmıştır.

 

23-Karayolları ile Belediyemiz arasındaki protokol yolu reflüj düzenlemesi yapılmıştır.

24-Belediyemiz sınırları içerisindeki okulların ağaç budama ve ağaçlandırma işleri yapılmaktadır.

 

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-Dalaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde zaman zaman 25 mahalle muhtarlarımızla sorun ve öneriler görüşülmek üzere  toplantılar yapılmıştır.
2-Muhtarlardan gelen talep ve şikayetler ilgili departmanlara iletilerek çözümlenmeye çalışılmış ve kendilerine bilgilendirmeler yapılmıştır.
3-Muhtarlık bilgi portalı düzenli takip edilerek gelen bildirimler ilgili birimlere aktarılmıştır.
 4-Muhtarlar gününde belediye başkanlığımız vezninde  muhtarlarımıza kahvaltı ve hediyeler verilmiştir.
5-Muhtarlık Müdürlüğü yazışmaları takip edilerek, gereken yazışmalar yapılmıştır.
6-Gürleyik İlkokulunun bahçesine ve köy meydanına çocuk oyun parkı kurulmuştur. 
7-Zaman zaman kapanan köy yollarının açılması için bir yıllık kepçe kiralaması yapılmıştır.
8-Zaman zaman mahalle muhtarlarımız yerlerinde ziyaret edilmiştir.
9-Mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri tespit edilerek muhtarlarımızla birlikte yardımlar yapılmıştır.
10-Mahallelerdeki bozuk olan hoparlörlerin tamiratları için elektronik tamircisi ile yıllık anlaşma yapılmıştır.
11-Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce Muhtarlık watsap grubu kurulmuş ve tüm muhtarlarımız sorunlarını gruba atarak takibi yapılmıştır. 

 

DABEL TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş

 

1-) 2021 yılı Ocak ayında 8’i şirket personeli olmak üzere toplam 143 personel,  Şubat ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere toplam 142 personel, Mart ayında 8’i şirket personeli olmak üzere toplam 150 personel, Nisan ayında 8’i şirket personeli olmak üzere toplam 150 personel, Mayıs ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere toplam 150 personel, Haziran ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere toplam 150 personel, Temmuz ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere 150 personel, Ağustos ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere 150 personel, Eylül ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere 149 personel, Ekim ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere 148 personel, Kasım ayında 8’ i şirket personeli olmak üzere 148 personel çalışmıştır.

2-) Belediyemizin birimlerinden gelen taleplere istinaden, İşkur İşbaşı Eğitim Programı kapsamında İşkur’ dan Mart ayında 15 personel , Haziran ayında 22 personel Temmuz ayında 3 personel, Ağustos ayında 10 personel sağlanmış olup, Belediyemizin birimlerinde ve şirketimiz bünyesinde çalıştırılmışlardır.

3-) Yine belediyemizin birimlerinden gelen taleplere istinaden, 2021 Yılı Haziran ayında 41, Ağustos ayında 15, Eylül ayında 10, Aralık ayında 43 mevsimlik işçi alımı yapılmıştır.

4-) 2021 yılı yaz aylarında Sarsala Günü Birlik Tesis Dalaman Belediyesinden kiralanarak şirketimiz tarafından işletilerek,  büfe, soyunma kabinleri, duşlar, tuvaletler ve satış sistemi bakım onarım ve tamiratları yapılmıştır.

5-) 2021 yılı Mart ayında 1 adet 2011 model Isuzu marka Pick-up araç alınmıştır.

6-) 2021 yılı Haziran ayında 1 adet Tata marka Pick-up araç trafikten çekilmiştir.

 

 

 

 

                                                              Muhammet KARAKUŞ

                                                            Dalaman Belediye Başkanı