ARAMA

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI FAALİYET RAP...

Geri

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

2019 YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYET RAPORU

Yazı İşleri Müdürlüğü servisinde Yazı İşleri Müdürü, bir Şef ve iki Dabel personeli görev yapmaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün görevi Belediye Meclis, Encümen kararlarını yazmak, gelen-giden evraklarının kaydını yapmak ve zimmet karşılığı evrakları servislerine dağıtmak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlara posta yolu ile ödeme emri ve Belediye Başkanlığınca yazılan yazıları göndermektir. Belediye Başkanlığı’  nın yazışmalarıda Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

            Faaliyet dönemi içerisinde vatandaşlarımızından, çeşitli kurum ve kuruşluşlardan toplam 7458 adet gelen evrak ve dilekçe kaydı yapılarak ilgili servislere gönderilmiştir.  Müdürlüğümüzden 1111 adet giden yazı yazılmış, giden evraklar Belediyemizden PTT aracılığı ve dış evrak zimmet defteri ile gönderilmiştir.

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre her ay yapılan olağan ve gerektiğinde olağanüstü yapılan toplantılarda toplam 129 adet Meclis Kararı alınmıştır. Alınan Meclis Kararlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.maddesine göre ve 09/10/2005 tarih ve 25961 sayılı İçişleri Bakanlığının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’ nin 18. maddesine istinaden Kaymakamlık Makamına her sayısından iki suret gönderilmektedir. Kesinleşen Meclis Kararları üst yazı ile ilgili servislere gönderilerek gereği yerine getirilmiştir.

 

Belediye Encümeni her hafta Çarşamba günleri toplanmakta olup, bu faaliyet  dönemi içerisinde vatandaşlardan ve servislerden gelen konular, Belediye Başkanlığınca Encümene havale edilerek, Encümenimizce görüşülmüş ve toplam 469 adet Encümen Kararı alınmış olup, gereği yapılmak üzere üst yazı ile ilgili servislere gönderilmiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereği yerel yönetim sınırları içerisinde Kent Konseyi kurulması maddesi yer almakta olup 06.06.2019 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğüe giren Kent Konseyi Yönetmeliği ile Dalaman Kent Konseyi Yönergesi iç tüzük uyarıncı Dalaman Kent Konseyi 28.06.2019 Cuma günü saat 14.00’da olağan toplantısını yapmış tüzük gereği Kent Konseyi Başkanı Genel sekreter 2 asil 2 yedek katip üye yürütme kurulu ile çalışma grupları seçilmiştir. 2.  Olağan toplantısının 30.09.2019 tarihinde yapmış ve gündemdeki maddeleri görüşerek tavsiye kararı almıştır.

 

Belediyemiz Hukuk İşlerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre kısmi zamanlı olarak bir avukat çalışmaktadır. 2019 Ocak-2019 Aralık dönemi içerisinde davalı ve davacı olmak üzere  119 adet dava takip edilmekte olup, 70 adet davanın duruşması devam etmektedir. 10 adet dava karara bağlanmış olup, 2 adet dava için Yargıtay’ a başvurulmuş 4 adet dava Danıştay’ da, 12 adet davanın ara kararına itiraz edilmiştir. 3 adet dava için İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ ne itiraz edilmiştir, 3 adet dava için İzmir Bölge Adilye Mahkemesine itiraz edilmiştir 15 adet dosyasının icra takibi devam etmekte, 2 adet taahhütü devam eden dosya bulunmaktadır.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde kurum , kuruluş ve vatandaşlarımızdan toplam 952 adet gelen evrak kaydı yapılmış , gelen yazılara cevap niteliğinde 884 adet  giden evraklar Belediyemizden PTT aracılığı ,mail, İç ve Dış zimmet defteri ile gönderilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz memur ,işçi ve sözleşmeli personel maaşlarını ,e bildirgeleri ,memur keseneklerini, komisyon toplantısı, vekalet, encümen ve meclis ücretlerini, bes, kefalet ,sendika ücretlerini, TYP kapsamında çalışanların maaşını , izin ve rapor onayları, personel hareket onaylarını ve görevlendirmelerini yapmaktadır. Belediye Evlendirme Memurluğu olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Evlendirme Yönetmeliği’ne göre Belediye Bünyesinde yapılan Evlendirme müracaatlarını akde dönüştürmektedir. Evlendirme işlerine ait evrakların tamamlanmasına yardımcı olmak, evrakların tamamlanmasından sonra nikah akdi için gerekli olan ortamı, randevu saatini belirlemek ve akdi hukuki ortamında gerçekleştirmektedir. Evlenme akdi sırasında akdin resmiyetini tüm kurumlarca sağlanması amaçlı yazışmaları yapmak vatandaşın akid öncesi veya sonrası karşılaştığı sorunları çözmek için fahri hizmet vermektedir. 2019 yılında 275 adet evlenme müracaatı alınmış nikahları kıyılmış,2019 yılında 4 adet evlenme kütük defteri kullanılmıştır. 2019 yılında 15 adet evlenme izin belgesi hazırlanarak  diğer il ve ilçe belediyelerinde nikah kıyılmak üzere gönderilmiştir. 2019 yılında 1 adet çiftlerin müracaatları kabul olup, çiftler nikah işlemi için gelmemişlerdir. Evlenmelerle ilgili 275 adet giden yazışma yapılmıştır.

            Belediye Toplantı Salonumuz nikah törenlerine tahsis edildiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarına sivil toplum örgütlerine düzenledikleri konferans kurs ve seminerlerle ev sahipliği yapmıştır.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  FAALİYET RAPORU

 

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi  ve Kontrol Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Bütçe  ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Başkanlık emir ve talimatları  çerçevesinde  bütçe işlemlerini bilgisayar ortamında titizlikle  yerine getirmektedir.2019 yılında da  daha önceki yıllarda olduğu gibi  gelir, gider, avans, mahsup vb. tüm muhasebe işlemleri aksatılmadan düzenli bir şekilde yerine getirilmiş olup, 01.01.2019-31.12.2019  tarihleri arasında  toplam 6789  adet yevmiye kaydı yapılmıştır.

Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği’ne göre hazırlanan 2019 Mali Yılı Bütçesi 37.000.000.00 TL olarak Belediye Meclisince kabul edilmiş ve 01 Ocak 2019 tarihi ile uygulamaya başlanmıştır. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve servislerinin işlemleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Belediye harcama birimleri tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait bütçe ödenek durumuna  bakılarak harcama izni verilmektedir. Ayrıca harcama sonrasında tüm harcama belgeleri incelenerek eksik ve yanlışlıklar düzeltilmekte ve muhasebe servisine intikali sağlanmaktadır.

Belediyemizin 2019  Mali Yılına ait 01.01.2019 –31.12.2019 tarihleri arasında   Gelirlerinin toplamı 33.200.555,34 - TL,red ve iadeden sonra gelir toplamı 32.405.397,05 TL  giderlerin toplamı 34.806.676,98 – TL dir. Gelir türleri bakımından ve gider ayrıntıları bakımından aşağıdaki gibidir.GELİRLER  :

Belediyemizin 2019 yılına ait Gelirleri toplamının 33.200.555,34  TL –red ve iade  795.158,29 TL den sonra gelir 32.405.397,05 TL olduğu, bununda  gelir  türleri bakımından aşağıdaki  gibi olduğu görülmüştür.

800      01                    VERGİ GELİRLERİ                                                : 8.053.641,09 TL

800      01        02        Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                        : 5.155.393,12 TL

                                    Bina Vergisi                                                               : 2.730.263,79 TL

                                    Arsa Vergisi                                                               : 1.683.054,63 TL

                                    Arazi Vergisi                                                             :   593.957,71 TL

                                    Çevre Temizlik Vergisi                                             :   148.116,99  TL

 

800      01        03        Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri                  : 1.561.673,84 TL

                                    a-)Özel Tüketim Vergisi                                            : 1,475.910,75 TL                                   Haberleşme  Vergisi                                      :     19.296,16  TL                                  Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi                     1.456.614,59 TL                               b-)Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri              :     85.763,09  TL

                                         İlan ve Reklam Vergisi                                         :     71.083,70  TL

                                         Eğlence Vergisi                                                    :     14.679,39  TL

 

 

800      01        06        Harçlar                                                                       :1.337.324,13  TL                               Bina İnşaat Harcı                                                       :   816.241,45 TL                               İşgal Harcı                                                                 :     27.481,00  TL

                                    İşyeri Açma İzni Harcı                                              :     21.543,10  TL

                                    Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı                       :       1.800,00 TL

                                    Tellallık Harcı                                                           :    182.528,90 TL

                                    Yapı Kullanma İzni Harcı                                         :      25.275,26 TL

                                    Diğer Harçlar                                                             :    262.454,42 TL

             

800      03                    TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ            : 7.306.891,05 TL

            03  01  01        Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                    : 3.254.790,88 TL

                                    Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri              :    442.765,91 TL

            03  01  02        Hizmet Gelirleri                                                         : 2.812.024,97 TL

                                    İlan ve Reklam Gelirleri                                            :      38.101,20 TL

                                    Çevre ve Esenlik Hiz. İlişkin Gelirler                       :  1.358.710,52 TL

Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler                                                            :     508.384,00 TL

Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler                                                               :        6.250,00 TL

                                    Diğer Hizmet Gelirleri                                               :     900.579,25 TL

                                    Gelirden red ve iade                                                  :    -795.158,29 TL

 

03        04        Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı                  : 1.786.611,00 TL

           

                                     

800      03        06        Kira  Gelirleri                                                            : 2.265.489,17 TL

                                    Ecrimisil Gelirleri                                                      :    121.176,92 TL

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                                                     : 2.138.548,46 TL

                                    Taşınır Kira Gelirleri                                                 :        5.763,79 TL

 

800      04                    ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                      :1.001.986,95 TL

            04        01        Kişilerden  Alınan  Bağış Ve Yardımlar                   :      51.000,00 TL

                                    Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar                 :   791.665,42 TL

                                    Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar        :   159.321,53 TL

 

800      05                    DİĞER GELİRLER                                                 : 15.574.319,54 TL

            05        01        Faiz Gelirleri                                                              :     565.072,06 TL

                                    Vergi Resim Harç Gecikme Faizleri                         :     450.064,11 TL

                                    Mevduat Faizleri                                                        :     114.048,49 TL

                                    Diğer Faizler                                                              :            959,46 TL

           

05        02                    Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                          : 14.134.940,93 TL

                                    Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar     : 13.616.458,44 TL

                                    Çevre TemizlikVergisinden Alınan Paylar               :      340.804,23 TL                             Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı               :          1.409,43 TL

Otopark Gelirlerinden İlçe ve ilk kademe Bel.         :          8.601,64 TL

Maden İşletmelerinden Alınan Paylar                       :          5.942,00 TL

                                    Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Ücret                    :          1.507,14 TL

Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar                            :      148.877,14 TL

                                    Diğer Paylar                                                               :        11.340,91 TL                                                                                                                          

            05        03        Para Cezaları                                                              :   434.849,73 TL

                                    Diğer İdari Para Cezaları                                           :     86.631,71 TL

                                    6552 Sayılı Kanun kap.Tüfe/Üfe tutarı                     :          149,23 TL

                                    6552 Sayılı Kanun Kap.Katsayı Tutar                      :            18,81 TL

6552 Sayılı Kanun Kap.Geç Ödeme                         :             0,08  TL

                                    Usulsüzlük Vergi Ziyai ve Kaçakçılık Ceza.            :   150.342,13 TL

                                    6736 S.K. kapsamında Tüfe/Üfe tutarı                     :       1.833,61 TL

                                    6736 S.K.kapsamında katsayı tutarı                          :       1.812,73 TL

                                    7020 S.K.Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı                :       1.253,18 TL

                        7          020 S.K.Kapsamında Katsayı Tutarı                        :       1.501,66 TL                                Zamanında Ödenmeyen Ücret Geli.Alın                   :   143.089,45 TL

                                    7143 S.K Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı                :     23.698,23 TL                                7143 S.K Kapsamında Katsayı tutarı                        :     24.518,91 TL                              

            05        09        Diğer Çeşitli Gelirler                                                 :    439.456,82 TL

                                    Kişilerden Alacaklar                                                 :          374,50  TL

                                    Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alın.Otopark Be     :   264.252,00 TL

                                    Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler      :   174.830,32 TL

 

800      06                    SERMAYE GELİRLERİ                                         :    468.558,42 TL

                                    Arsa Satışı                                                                 :      76.868,75 TL

Diğer Bina Satış Gelirleri                                          :        1.876,66 TL

Taşınır Satış Gelirleri                                                :    355.963,01 TL

Taşıt Satış Gelirleri                                                    :      33.850,00 TL

                                   

 

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ                                        :  6.907.155,20  TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMİ              :  962.806,48  TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                 :  20.032.997,81 TL

CARİ TRANSFERLER                                           :  47.000,00  TL

SERMAYE GİDERLERİ                                         :  6.554.717,49 TL

SERMAYE TRANSFERLERİ                                :  302.000,00 TL

 

                                                                                   TOPLAM       : 34.806.676,98 TL

 

                                                İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 205 sayılı kararı ile onanan, 11.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile kesinleşen İlçemiz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 03.12.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen Dalaman 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, ancak, Muğla 1. ve 2. İdare Mahkemelerine açılan davalar nedeniyle, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun mahkeme kararları doğrultusunda tekrar düzenlenmesi gündeme gelmiştir. Bu nedenle, Dalaman İlçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna esas kurum görüşleri ve analizler güncellenmiş ve onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

2- Kargınkürü Mahallesi Yerleşik Alan tespit çalışmaları tamamlanmış, Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülmüş; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3- Altıntas Mahallesi 89 ada 3,4,10,12,18,19,25,26,28,29,32,37,38 ve 41 nolu parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde uygulaması  için 12 nolu saha olarak ilan edilip tescil işlemleri  tamamlanmıştır.

4- Altıntas Mahallesinde 32L-lllC imar paftasında 98 ada 6,31 ve 30 nolu parseller 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde uygulaması  için 20 nolu saha olarak ilan edilip tescil işlemleri tamamlanmıştır.

5- Kapukargın   Mahallesi 125 ada 30 Nolu parselin 4798.90m2 lik  yol için kamu yararı kararı  alınarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 6/a maddesine istinaden kamulaştırma işlemi tamamlanmıştır.

6- Hürriyet  Mahallesi 61 ada 197 nolu 7818,64 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın kamulaştırma dosyası hazırlanmış olup tescil işlemleri tamamlanmıştır.

7- 23 adet ifraz, tevhit,yola terk, ihdas ve parselasyon dosyası kontrol edilerek tescil işlemleri için Belediye Encümen kararı alınarak, Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine gönderilmiştir.

8- Merkez Mahallesi 29 ada 2 ve 3 nolu parseller  ile 19 ada 132 nolu parselde bulunan 67 ve 68 nolu dükkanların takası yapılmıştır.

9- Merkez Mahallesi 29 ada 2 nolu parsel ile 19 ada 132 nolu parselde bulunan 66 nolu parselin takası yapılmıştır.

10- Dönem içerisinde 1322 adet gelen yazı kaydı yapılmış ve 744 adet çeşitli kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılmıştır.

11- 154 adet parsel için imar durum belgesi düzenlenmiştir.

12- 2 adet şüyulu parsel satışı gerçekleştirilmiştir.

            13-Belediyemizce yol, park vb. düzenlemelerle ilgili olarak çalışma alanının imar planına göre aplikasyonları yapılmıştır.

 

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

                        Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine istinaden 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' çerçevesinde Belediyemize verilen norm kadro gereği Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarih 54 sayılı kararı ile ihdas edilerek kurulmuş olan 2019 yılı Brifingi Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Faaliyetlerine ilişkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler:

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İlgili Yönetmelikler
 • Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

 İÇİNDEKİLER

          I- GENEL BİLGİLER

     A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

     B-İdareye İlişkin Bilgiler

         1-Fiziksel Yapı

         2-Örgüt Yapısı

         3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

         4-İnsan Kaynakları

          5-Sunulan Hizmetler

          6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

          C-Diğer Hususlar

              II- AMAÇ ve HEDEFLER

                        A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

                        B-Temel Politikalar ve Öncelikler

                        C-Diğer Hususlar

            III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

                        A–4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre yapılan alımların bilgileri

                IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

                        A- Üstünlükler

                        B- Zayıflıklar

                        C- Değerlendirme

                V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

GENEL BİLGİLER

 

            A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine istinaden hazırlanarak 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' çerçevesinde Belediyemize verilen norm kadro gereği Belediye Meclisinin 12.04.2014 tarih 54 sayılı kararı ile ihdas edilmiştir.

-İlgili Müdürlüklerden talep olması halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelere uygun olarak satın alma/ihale iş ve işlemlerini yaparak alımın gerçekleştirilmesini sağlamak.

-Temin edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirildikten sonra ödemenin yapılabilmesi için, 15 Ağustos 2007 tarih 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre eklenecek olan belgelerle birlikte faturanın Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne iletilmesini sağlamak.

-18 Ocak 2007 tarih 26407 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Taşınır Mal Yönetmeliği'' hükümlerinin uygulanması için ''Taşınır İşlem Fişleri''nin düzenlenmesi, harcama birimi mali hesabına esas ilgili defter, cetvel ve belgelerin düzenlenmesi ve taşınır mal kayıtlarının takibini sağlamak.

- Kurumun idari binasının bakım, onarım ve tadilat hizmetlerini yürütmek.

- İdare hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Müdürlük imkanları dahilinde gerekli araç- gereç ve ekipman desteği sağlamak.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri de yapar.

B-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hizmetleri Belediye Ana Hizmet binasında ve ilçemiz küçük sanayi sitesi karşısında bulunan kademede yürütülmektedir.                          

 2-Örgüt Yapısı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü aşağıdaki servislerden oluşmaktadır. A-) İdari Destek, Satın alma ve İhale Servisi

B-) Makina ve İkmal Servisi

            3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her türlü iş ve işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir. İhale işlemleri ise EKAP ortamında gerçekleştirilmektedir.

             4-İnsan Kaynakları: Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri, Destek Hizmetleri Müdürü tarafından yürütülmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bir adet İhale ve Satın Alma Sorumlusu olarak görev yapan Kimyager İş Güvenliği Uzmanı, bir adet belediye işçisi, bir adet Dabel personeli büro işçisi, iki adet belediye işçisi şoför, iki adet Dabel işçisi şoför, kademede iki adet belediye işçisi ve on adet Dabel işçisi olmak üzere toplam yirmi personel istihdam edilmektedir.

               5-Sunulan Hizmetler:  İlgili Müdürlüklerden talep olması halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelere uygun olarak talep edilen işin temin edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya söz konusu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen yöntemlerle alımın gerçekleştirilmesinin sağlamak. Belediyemizde çalışmakta olan tüm memur ve işçi personelin İş Güvenliği ile ilgili eğitimini sağlamak, Belediyemize ait tüm araçların ihtiyaç durumunda tamir, bakım ve onarımlarını yapmak-yaptırmak. Ancak; ihale hazırlama aşamalarında verimli, süratli çalışmanın sağlanabilmesi için ilgili müdürlüklerin talep ettikleri hizmet veya malzemenin özelliklerini detaylı bir şekilde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.              

            6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Daha iyi hizmet için birimlere her türlü destek sağlanmaktadır. Mevcut atölyelerde iş ve işlem yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili donanımlarını kullanmaları hususunda hassasiyet göstermeleri denetimlerimiz sayesinde azami ölçüde sağlanması.

AMAÇ VE HEDEFLER

—4734 Sayılı yasanın İlgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal alımı, yapım işi ve hizmet alımı iş ve işlemleri ile gerekli ihalelerini EKAP ortamında ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirmek,

—Kadememizde bulunan araçların yakıt, tamir, bakım ve onarım harcamalarında tasarrufa gidilmesini sağlamak,

—Kademe çalışma koşullarını iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hale getirmek ve atölye ve çevresinde temiz ve düzenli bir çalışma ortamı teşkil etmek.

 

 

FAALİYET BİLGİLERİ

4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan tüm alımlara ait bilgiler

(Tüm alanlar KDV DAHİL, TL cinsinden yazılmıştır.)

 

Müdürlüğümüz tarafından harcaması yapılmış olan işlem tutarının genel toplamı

4.157.985,09 TL

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI TÜM MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLERE İSTİNADEN GERÇEKLEŞEN SATIN ALMA İŞLEM BİLGİLERİ

 

MÜDÜRLÜKLER

 

MAL ALIMI YAPILAN İŞLEM SAYISI

 

HİZMET ALIMI YAPILAN İŞLEM SAYISI

 

TOPLAM HARCAMA TUTARI

Yazı İşleri Müdürlüğü

6

-

20.930,63TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3

-

21.186,41 TL

Zabıta Müdürlüğü

23

3

137.062,83 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5

2

6.862,72TL

Fen İşleri Müdürlüğü

1

-

7.916,50 TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü

49

34

274.906,95 TL

 

 

 

 

Destek Hizmetler Müdürlüğü

(2019 Akaryakıt Gideri)

 

 

 

1.680.585,97 TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü

(AYDEM)

39

243.721,48TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü

(MUSKİ)

13

46.758,41TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü

( İş Güvenliği)

 

963,000TL

2019 Ocak ayından itibaren gerçekleşmiş olan araç tamir, bakım, onarım, lastik alımı, lastik tamir-kaplama, araç yıkama, yağ alımı, sigorta işlemleri ve araç kiralama harcamalar toplam tutar

280

1.901.260,81 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

25

-

208.788,14 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1

1

    2.019,33 TL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

34

25

268.455,19 TL

 Özel Kalem

6

-

23.633,02 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

54

34

751.065,04TL

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

190

            1.007.075.62 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

29

1

264.550,49 TL

Muhtarlık Müdürlüğü

5

-

     8.232,03 TL

Plan ve Proje Müdürlüğü

1

 

       708.000 TL

 

 

 

         

 

 

 

4374 SAYILI KİK, 3(e) MADDESİNE GÖRE İSTİSNAİ ALIMLAR (DMO)

MÜDÜRLÜKLER

MAL ALIMI YAPILAN İŞLEM SAYISI

HİZMET ALIMI YAPILAN İŞLEM SAYISI

TOPLAM HARCAMA TUTARI

Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü

-

1

755,73 TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü    

-

1

1.121,47 TL

4374 SAYILI KİK, 3(a) MADDESİNE GÖRE İSTİSNAİ ALIMLAR

 

MÜDÜRLÜKLER

MAL ALIMI YAPILAN İŞLEM SAYISI

HİZMET ALIMI YAPILAN İŞLEM SAYISI

TOPLAM HARCAMA TUTARI

Park Bahçeler Müdürlüğü (Kooperatiften Çiçek Alımı)

3

-

56.175,09 TL

 

 

TOPLAM:

6.943.401,86TL

                       

Satın alma Birimimiz 2019 yılında Belediyemiz tüm müdürlüklerine ait 595 adet mal, yapım ve hizmet talebine ait fatura işlemleri gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 3200 adet evrak üretilmiştir.

Destek hizmetleri müdürlüğümüz tarafından yapılan mal, yapım ve hizmet alımları ile yapmış olduğumuz işlemlerden 226 adedi belediyemize ait araçların tamir, bakım ve onarımlarına aittir. Bahsi geçen işlemler için mali hizmetlere intikal etmiş olan ödeme evrakları incelendiğinde aşağıdaki verilere ulaşılmıştır.

4374 SAYILI KİK’a GÖRE YAPILAN İHALELER

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2019/226603 İKN Rotmiks, Filler ve Mıcır Mal alımı işi ihalesi yapılmış olup; sözleşme bedeli 1.294.000,00 TL olup, sözleşme halen devam etmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2019/224621 İKN Kilit Parke Taşı alımı ihalesine çıkılmış olup; sözleşme bedeli 546.000,00 TL olup, sözleşme halen devam etmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2019/391260 İKN Kilit Parke Taşı Döşenerek Yol Yapım ihalesi çıkılmış olup; sözleşme bedeli 622.500,00 TL olup, sözleşme halen devam etmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2019/449763 İKN 2 adet Halı Sahası Yapım işi ihalesine çıkılmış olup; sözleşme bedeli 643.000,00 TL olup, sözleşme halen devam etmektedir

            Destek Hizmetler Müdürlüğü’nün 2019/554935 İKN 2020 yılı Akaryakıt mal alımı ihalesine çıkılmış olup; sözleşme bedeli 1.787.516,00 TL’dir.

2019 YILI YAKIT İKMAL-SARFİYAT TABLOSU

 

DÖNEMİ

MOTORİN(lt)

BENZİN(lt)

OCAK

19.074,00       

157,00

ŞUBAT

20.018,00       

236,00

MART

28.944,00                   

220,00

NİSAN

23.729,00       

300,00

MAYIS

25.481,00       

450,00

HAZİRAN

16.664,00       

237,00

TEMMUZ

19.385,00       

537,00

AĞUSTOS

26.745,00       

309,00

EYLÜL

25.409,00       

379,00

EKİM

26.824,00                   

362,00

KASIM

25.913,00       

220,00

ARALIK

24.893,00       

 221,00

                       

17.07.2019 TARİHİNDE 2017 MODEL  2 ADET  2.EL FORD TOURNE ARACI ALINDI (48ACN 513 VE 48ACN 514 PLAKALI)    

144.354,00 TL

17.07.2019 TARİHİNDE 1 ADET 2004 MODEL 2.EL FORD SULAMA KAMYONU ALINDI.(48ACN567)

100.000,00-TL

28.08.2019 TARİHİNDE 1 ADET 2019 MODEL İVECO ÇÖP KAMYONU YATIRIM VE İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN BELEDİYEMİZE HİBE EDİLMİŞTİR.

BEDELSİZ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN HİBE EDİLEN 1 ADET KAZICI-YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ ALIMI İLE YAZIŞMALAR YAPILMIŞ OLUP, İŞ MAKİNESİNİN TESLİMİ BEKLENMEKTEDİR.        

BEDELSİZ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DEVRİ YAPILAN 2008 MODEL 34HZ6634 PLAKALI WOLKSVAGEN MARKA ARACIN TESLİMİ BEKLENMEKTEDİR.   

BEDELSİZ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 160.000,00-TL ŞARTLI NAKDİ YARDIM KARŞILIĞINDA ALINACAK OLAN 165 ADET ÇÖP KONTEYNERİ DEVLET MALZEME OFİSİNDEN SON TESLİM TARİHİ 26.11.2019 OLMAK ÜZERE ALIMI YAPILMIŞTIR.       

BEDELSİZ

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 ADET AMBULANS HİBE EDİLECEKTİR.

BEDELSİZ

ÇİFT KABİN 350 M FORD KAMYONET ALIMI YAPILMIŞTIR.

81.003,95 TL

MUĞLA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN BİR ADET İVECO MARKA 2019 MODEL ÇÖP KAMOYONU BELEDİYEMİZE HİBE EDİLMİŞTİR.

BEDELSİZ

 

 

 

                       

 

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MARANGOZHANE ATÖLYESİ FAALİYETLERİ

1- Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na kütüphane yapıldı.

2- Kapı Kargın Ortaokulu’na kapı tamiri yapıldı.

3- Cumhuriyet Ortaokulu’na kapı tamiri yapıldı.

4- Şerefler Ortaokulu’na kamelya yapıldı.

5- Hürriyet İlkokulu’na kale yapıldı.

6- Taşbaşı  Elmacık  Camii’ne  kamelya yapıldı.

7- Şerefler Camii’ne kapı yapıldı.

8- Şerefler Camii’ne boya yapıldı.

9- Günlüklü Camii’ne piknik masası yapıldı.

10- Taşbaşı Elmacık Camii’ne piknik masası yapıldı.

11- Karacaağaç Camii’ne piknik masası yapıldı.

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı birimleri;

A-Üstünlükler

*Yeniliklere ve gelişmeye açık yapı,

*Kurum kültürüne bağlı personel yapısı,

*Yasa ve yönetmeliklerin uygulanması,

* Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içinde özverili çalışması,

*Teknolojik araç gerecin (bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, fotokopi, faks) birimimizde yeterli olması ve bilinçli bir şekilde kullanılması,

* Kaynaklara ulaşım sıkıntısının yaşanmaması,

B-Zayıflıklar

---------

 

C-Değerlendirme

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve birimlerinin verilen ve verilebilecek her türlü görevi hukuk ilkelerine uygun olarak yapabilecek kapasitesinde olduğu değerlendirilmektedir. Ancak Birimlerden daha sağlıklı teknik bilgilerin gelmemesi nedeniyle satın alma ve ihalelerin hazırlıkları daha uzun sürmektedir.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanabilmesi için ilgili müdürlüklerin satın alınacak hizmet, yapım ve mal ile ilgili olarak detaylı bilgileri, zaman kaybı nedeni ile aksaklıklar yaşanmaması için hızlı bir şekilde müdürlüğümüze iletmeleri gerektiği, istenen hizmet veya malzemelerle ilgili detaylı teknik bilgi iletildiği takdirde en doğru ve yerinde satın alma işlemlerinin yapılabileceği düşünülmektedir. Tüm müdürlükler kendi sorumluluğunda çalışan personeli iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmeli, ayrıca belediyemize ait tüm araç ve gereçlerin kullanımı esnasında azami hassasiyet göstermeleri konusunda da bilinçlendirmeleri gerektiği düşünülmektedir..ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü; 1 Zabıta Müdürü, 6 Zabıta Memuru, 1 Ölçüler ve Ayar Memuru, 1 Veteriner Hekim, 3 İşçi, 2 Büro Görevlisi ve 8 güvenlik personeli ile hizmet vermektedir.

      Belediyemize işyeri açma ve çalışma ruhsatı için müracaatta bulunan ve gerekli şartlara sahip 169 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş ve 21.383,00 TL ruhsat harcı alınması sağlanmıştır. Ayrıca faaliyetine son veren ya da işyerini devreden 122 adet işyerinin çalışma ruhsatları iptal edilerek kayıtlardan düşürülmüştür.

            Dalaman Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 118 sayılı kararı ile; Zabıtaların Görev ve Yetki Alanlarında İşlenen Kabahatler Karşılığında Uygulanabilecek Olan İdari Yaptırım Türleri ve Sonuçları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak Dalaman Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

İlçemiz Bezkese Mahallesi ve Karaçalı Mahallesinde bulunan pazaryerlerinde yaklaşık olarak 300 pazarcı esnafı yayınmakta olup, bu esnafların denetimi düzenli olarak yapılmaktadır. Karaçalı pazaryerindeki ışıklandırma sistemi güçlendirilmiştir. Pazaryerlerinde yapılacak olan düğün merasimlerinde Belediyemizce yapılacak iş ve işlemler için Müdürlüğümüz işçileri görev yapmaktadır.

Vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze gelen dilekçeler hakkında gerekli incelemeler ivedi olarak yapılmış ve gereği yerine getirilmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren fırınlara yapılan kontrollerle taze ve sağlıklı ekmek teminine gidilmiş, eksik gramajlı ekmek, simit ve poğaça gibi ürünlerin  satışı engellenmiştir.

İlçemiz sınırları içinde bulunan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik, ani, stok ve şikayet muayeneleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüler ve Ayar Memurluğunca 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde ölçü ve tartı aleti sahiplerinden 109 adet beyan alınmıştır. Bu beyanlara esas olarak 124 adet elektronik, 5 adet mekanik tartı aleti ve 23 adet kütle periyodik muayenesi yapılmıştır.

Resmi bayramlarda tören yerinin hazırlanması, organizasyonu ve karşılama törenlerinde hazır bulunulması sağlanılmıştır.

Orman Müdürlüğünde yapılan satışlarda tellallık görevi icra edilmektedir.

İlçemizde faaliyet gösteren Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri sürekli denetlenerek, mevzuat hükümlerine aykırı görülen durumların düzeltilmesi için işletmecilere gerekli uyarılar yapılmıştır. Kaymakamlık Makamından gelen polis tutanaklarının Belediye Encümenine sevkleri yapılmış ve encümende verilen kararlar uygulanmıştır..

 

Esnaflarımızın denetimleri sırasında ve vatandaşlardan gelen şikayetler sonucunda tespit edilen Belediye Kanun ve Yönetmeliklerine aykırı hareket eden vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılmış olup, bunlar hakkında gerekli görülen ihtar ve cezalar verilmiştir.

 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Atakent Mahallesi Bülüşlü  Mevkiinde inşaa edilmiş olan hayvan barınağındaki hayvanlar için haftada 3 defa rutin olarak belirli noktalarda artık yemek toplanarak barınağa teslim edilmiştir. Bu hayvanların tedavi, traş, aşı ve diğer bakımları yapılmıştır. Yaklaşık 643 adet köpek, 613 adet kedi kısırlaştırılmış olup bu işlerden 94.200,00 TL gelir elde edilmiştir. 

 

İlçemizde yardıma muhtaç aileler mahalle muhtarlıkların yardımıyla tespit edilmiş ve tespit edilen bu ailelere Belediyemizce gıda yardım paketi dağıtılmıştır.

Her yıl Eylül ayının ilk haftası kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle Ortaca Belediyesince düzenlenen kutlama etkinliğine katılım sağlanmıştır.

Sarsala Koyununa gidecek ve oradan dönecek olan özel güvenlik görevlilerinin taşınması işi Müdürlüğümüzce yapılmıştır. (10. ayda bu görev sona ermiştir. )

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Yerel Seçimde İlçe Seçim Kurulunca önceden belirlenen oy kullanma bölgelerine sandık ve paravanların dağıtımı, seçim bitimine müteakip toplanması ve halen muhafazası Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

Belediyemiz Zabıtalarınca seyyar satış ve hurdacılık yapanlar tespit edilmekte ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. İlçemizde dilenciliğe müsaade edilmemekte ve dilenciler hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay yapılan UKOME toplantılarına katılım

     sağlanmıştır.

            İlçe Sağlık Müdürlüğünce yıl boyunca düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma  

  Grupları toplantılarına katılım sağlanmıştır.

              İlçemizde bulunan esnaflara günlük olarak ziyaretler yapılmıştır.

              Gün içerisinde yapılan devriyeler sırasında İlçemizde tespit edilen noksanlıklar ilgili  Müdürlüklere bildirilmektedir.

    Belediyemizce ruhsatlandırılan işyerlerine kontroller yapılmıştır.

 

Müdürlüğümüzce 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. 

İlçemize haftada bir gelen Kızılay Kan Toplama Aracına park yeri konusunda gerekli kolaylık gösterilmektedir.

 

153 Alo Zabıta hattına gelen ihbar telefonları anında değerlendirilmiş ve gereği  yapılmıştır.

Belediyemize gelen kaçak yapı şikayetlerine Plan ve Proje Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müdahale edilmiştir.

 

Toplum Sağlığı Merkezinden gelen görevliler ile birlikte yıl boyunca sigara denetimlerine gidilmiştir.

      İlçemizde faaliyet gösteren internet kafe ve dernek lokallerin denetimi için komisyonda görev  alınmıştır.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Müdürlüğümüzce Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen 1017 adet yazı ve dilekçelere cevap verilmiştir.
 2. Müdürlüğümüzce İlçemiz muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarına parke taşı döşenmesinde kullanılmak üzere; 2018 yılı içerisinde alımı yapılan 43.990 m2 8 cm lik Kilit Parke Taşı, 1590 m2 6 cm lik Kaldırım Parke Taşı,1080 m Beton Bordürün alımı ve 2019 yılında alımı yapılan 30.000 m2 8 cm lik Kilit Parke Taşının alımı ve döşenmesi tamamlanmıştır.

 

 1. Müdürlüğümüzce İlçemiz muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarının sathi asfalt kaplamasında kullanılmak üzere; 210 ton Bitüm 160/220, 110 ton Bitüm Bağlayıcı Fm2B2 alımı yapılarak sathi asfalt kaplama çalışmaları Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır.

 

 1. Müdürlüğümüzce İlçemiz muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarının parke taşı kaplamasında, sathi asfalt kaplama çalışmalarında kullanılmak üzere; 20.000 ton Filler, 10.000 ton Mıcır Alımı yapılmış, alım halen devam etmekte olup, alınan tüm malzeme yol yapım çalışmalarında kullanılmıştır.

 

 1. Müdürlüğümüzce İlçemiz sınırları içerisinde görev ve sorumluluğumuzda bulunan sathi asfalt kaplama olan yollarda meydana gelen bozulmaların tamiratlarında kullanılmak üzere; 2000 ton Rotmiks ( Asfalt Yama Malzemesi) alımı yapılarak, yol bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır.

 

6.Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME), ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türk Telekom tarafından vatandaşlar tarafından yeni inşa edilen yapılara bağlantı kazıları için 2019 yılı içinde 123 adet Alt Yapı Kazı Ruhsatı düzenlenerek, kazı alanlarının tadilatları Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

 

 1. Müdürlüğümüzce Belediyemiz görev ve sorumluğunda bulunan İlçemiz Gürleyk, Narlı, Bozbel, Çöğmen, Elcik, Kavacık, Taşbaşı, Kayadibi, Sabunlu, Darıyeri, Gürköy, Kargınkürü, Şerefler, Kırcagedre Mahallelerinde parke taşı döşeme, sathi asfalt kaplama, rotmiks ve yol genişletme-bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır.

 

 1. Vatandaşların yazılı müracaatları üzerine stabilize imar yolları müdürlüğümüzce açılmıştır.
 1. Müdürlüğümüzce İlçemiz Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve Mimar Sinan Caddelerinin parke taşı kaplaması tamamlamıştır.

 

 1. İlçemiz Sanayi Caddesi yolunda yapılacak BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) çalışmaları kapsamında yol genişletme çalışmaları yapıldı.

 


 1. Müdürlüğümüzce İlçemiz sınırları içerisinde ve belediyemiz görev ve sorumluluk alanında bulunan Sanayi Caddesi, Battal Gazi Caddesi, İstiklal Caddesi, Çağlayan Caddesi ile Dumlupınar Caddelerinin BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplamaları ihale yolu ile müdürlüğümüzce yaptırılmış olup, kaldırım çalışmaları müdürlüğümüzce tamamlanmıştır.

  1. Müdürlüğümüzce Sarsala Günübirlik Tesisinde sezon öncesi bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak, iskele tadilatı ve yol iyileştirme çalışmaları, sathi asfalt kaplama çalışmaları yapıldı.

 

 1. Müdürlüğümüzce yeni hizmete açılan İlçe Müftülük binası, Söğütlüyurt Cami ve Şerefler Caminin çevre düzenlemesi ile Günlüklü Camii pergole yapımı müdürlüğümüzce tamamlandı

 

Belediyemize ait İlçemiz Şehit Mehmetçik Parkının etrafına tel örgü çekildi.


 1. Kayacık Tesisinde sezon öncesi bakım-onarım çalışmaları yapıldı.

 

 1. lçemiz Merkez Mahallesinde bulunan Pazaryerinin çatısı boyandı.

 

 1. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğüne ait kurs binasının iç boya ve çatı izolasyon çalışmaları tamamlandı.

 

 1. İlçemiz Atakent Mahallesinde yapımına başlanılan barınağın çevre düzenlemesi, mevcutta bulunan yapıların tadilatları müdürlüğümüzce yapıldı.

 

 1. İlçemiz Dalaman Anadolu Lisesi girişinde yolda bakım-onarım çalışmaları müdürlüğümüzce yapıldı.

 

 1. İlçemiz Jandarma Komutanlığın ait Lojmanın çevre demirleri müdürlüğümüzce boyanma çalışmaları tamamlandı.

 

 1. Müdürlüğümüzce Endüstri Meslek Lisesinde görev yapmakta olan Engelli Memurumuzun talebi üzerine okul girişinin gerekli düzenleme çalışması yapıldı.

 

 1. İlçemiz Cumhuriyet Meydanında bulunan bordürlerin tadilatları müdürlüğümüzce yapıldı.

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

1 Müdür, 1 Memur, 1 Büro Personeli ve Cenaze Hizmetlerinde 1 Belediye İşçisi, 5 işçi, Bilgi İşlem 1 personeli, 1 sözleşmeli elektrik teknisyeni olmak üzere toplamda 10 personel ile hizmet vermektedir.

1-) Müdürlüğümüzce 566 adet gelen evrak kaydı ve 487 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.

2-) 24 Ocak 2019 tarihinde ‘Çanlar Kimin İçin Çalıyor’ tiyatro oyunu sergilendi.

 

28 Ocak 2019 tarihinde İlçemizde Askere gidecek gençlerimize asker eğlencesi yapıldı.

 

10 Mart 2019 tarihinde 2.Sünnet Şöleni ve Dünya Kadınlar Günü nedeni ile konser düzenlenmiştir.

 

17 Nisan 2019 tarihinde Turizm Haftası nedeniyle Ş. Mehmetçik parkında yapılan resim etkinliğinde ikramda bulanmak amacıyla catring hizmeti alımı yapıldı.

 

6-) 6 Mayıs 2019 tarihinde başlayan Ramazan Ayı nedeniyle İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 900 koli gıda paketi alımı yapıldı.

7-) Ramazan ayı boyunca İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Kadir gecesinde 5000 kişilik iftar yemeği verildi.

 

9-) 26 Haziran 2019 tarihinde Ş. Mehmetçik Parkında Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

 

10-) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle hizmet ve malzeme alımı yapıldı. (vatandaşlara dağıtılmak üzere sandiviç, lokma, kar şerbeti, ayran, su alımı ve sahne ve ses sistemi alımı)

11-) İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerine katılan konuklar için cenaze pidesi alımı yapıldı.

12-) Belediyemiz Spor Kulübüne malzeme yardımı yapıldı.

13-) 30 Ağustos 2019 tarihinde Zafer bayramı nedeniyle DJ Suat ATEŞDAĞLI ve Sanatçı Gökçe KIRGIZ konseri düzenlendi. 

26 Eylül 2019 tarihinde Muharrem ayı olması sebebiyle 2000 kişilik aşure yapıldı.

29 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören alanı süsle hizmeti alımı yapıldı. 

05-07 Aralık 2019 tarihlerinde İzmir Fuarında katılım sağlandı.

17-) Müdürlüğümüze bağlı Cenaze hizmetleri tarafından İlçemizde vefat eden 150 vatandaşımızın defin işlemleri yapılmıştır. Ayrıca cenaze evlerine gerekli malzemeler götürülmüştür. (Pide, çadır, soba, sandalye masa)

18-) Belediyemizde bulunan bilgisayarların bakımları yapıldı. Arızası olanların arızaları giderildi.

19-) Online ödemede yaşanan yazılımsal sorunlar giderildi.

20-) Belediyemiz ve Dalaman Kent Konseyinin Eylül ve Ekim ayı içerisinde ortaklaşa düzenlemiş olduğu açık hava sinema günlerinde sinema gösterimi için gereken film, ses ve projeksiyon altyapısı desteği sağlandı.

21-) Belediyemizde bulunan yazıcı tarayıcı ve fotokopi makinalarının bakımları ve sarf malzemelerinin dolumları yapıldı.

22-) Belediyemize ait resmi web sayfasında haber güncellemeleri ve resmi ilanlar yayınları yapıldı.

23-) Belediyemizin tüm servislerinde kullanılan avokado paket programının arşivleri gün gün alındı ve başka disklere yedeklendi. Güncellemeleri yapıldı.

24-) Ebys için altyapı çalışmaları ve bilgisayar donanımları ve yazılımları gerekli çalışabilirlik seviyesine getirildi.

25-) Cenaze, önemli gün, ilan ve bildirimler için kısa mesaj gönderim işlemleri yapıldı.

26-) Belediyemiz ağ sistemine karşı yapılabilecek tehditler ve sızıntılar her gün kontrol edildi. Sorun yaratabilecek IP ve dış IP ler engellendi.

27-) Belediyemiz Danışma Bürosuna gelen vatandaşlarımızın İşkur kayıtları yapılarak gerekli hizmet verilmektedir.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV VE YETKİLERİ: 5393 Sayılı Belediye kanunu ve bu konuna bağlı hazırlanan çalışma yönetmeliği usul ve esasları dâhilinde hizmet vermektedir.

BİNA YERLEŞİM DURUMU: Dalaman Belediyesine ait hizmet binasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte aynı odada olmak üzere, Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi olmak üzere olmak üzere toplamda 2 birimde hizmet vermektedir.

PERSONEL DURUMU: 1 Müdür Vekili, 1 Memur, 2 Büro Personeli ve Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksinde 3 personeli ile olmak üzere toplamda 7 personel ile hizmet vermektedir.

1-) Müdürlüğümüzce 261 adet gelen evrak kaydı ve 204 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. 

2-) 10 Ocak 2019 tarihinde Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kayacık Sahilimizde ki tesisimizde bölgemizde görev yapan gazetecilerimiz ile bir araya gelindi.

3-) 31 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen EMİTT Fuarına İlçemizin tanıtımı için katılım sağlandı.

 

4-) 9 Mart 2019 tarihinde Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın, Yaşam ve Spor Merkezi'mizde Prof.Dr Mete Düren tarafından tiroit taraması ve Uzman Doktor Burak Ertaş tarafından da kulak-burun -boğaz ile ilgili rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir.

5-) 22 Mart 2019 tarihinde Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın, Yaşam ve Spor Merkezi'mizde kursiyerlerimiz tarafından konser etkinliği düzenlenmiştir.

6-) Belediyemiz Danışma Bürosuna gelen veya telefonla Belediyemizi arayan vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek gerekli ön bilgiler verilerek ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

7-) Belediyemizin faaliyetleri ve yapmış olduğu etkinlikleri sosyal medya ve web sayfasından yayınlanmıştır.

8-) Belediye Başkanımızın katıldığı tüm programların fotoğrafları çekilmiş ve yayınlanmıştır.

9-) Belirli gün ve haftalarda ilgili yerlerin ziyaretleri yapılarak hediye takdim edilmiştir.

10-) Milli ve Dini bayramlarda belirli gün ve haftalarda İlçemizde ve bölgemizde yayın yapan Basın İlan Kurumuna bağlı gazetelerde Belediye Başkanımızın kutlama/ anma mesajları yayınlanmıştır.

11-) Belirli aralıklarla İlçemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarında Belediye Başkanımızın faaliyetlerini anlattığı röportaj yayını yapılmıştır.

12-) İlçemizin tanıtımının yapılması amacıyla katılmış olduğumuz Travel Turkey İzmir Fuarındaki etkinliklerin çekimi yapılarak sosyal medya üzerinden yayınlanmıştır.

13-) Belediyemizin tanıtımının en iyi şekilde yapılması için yurt içinden ve yurtdışından Belediyemize ziyarete gelen vatandaşlara, protokol üyelerine ve devlet büyüklerine verilmek üzere broşür ve karton çanta alımı yapılmıştır.

14-) Belediyemize ait Zübeyde Hanım Spor Kompleksinde bale 23, jimnastik 45, gitar 27, bağlama 5, oryantal 25, Halk Oyunu 6, satranç 13, resim 21, plates akşam 50 ve gündüz 65 ile toplamda 280 kursiyeri ve Diyetisyenimiz tarafından 100 vatandaşımıza sağlıklı beslenme hakkında bilgi verilerek faaliyetini sürdürmektedir.

15-) İlçemizin tanıtımının çekimlerini daha iyi yapılması için 1 adet Drone alımı yapılmıştır.

16-) İzmir’de düzenlenen Travel Turkey Fuarına katılım sağlanmış olup, fuara gelen vatandaşlara İlçemiz ile ilgili broşürler verilmiştir.

*Müdürlüğümüzce Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen 232  adet yazı ve dilekçe gelmiştir.Gelen yazı, dilekçe ve malzeme istemleri dahil 364 adet giden yazı yazılmıştır.

*Kayacık sahilinde Müdürlüğümüzce işletilen tesisimizde sezonun bitmesi nedeniyle şezlonglar kaldırılmıştır.

*Kayacık Sahilinde Müdürlüğümüzce işletilen tesisimizin biten ürünlerinin talepleri yapılmış ve tedarik edilmiştir.

*Müdürlüğümüze  gelen evraklara cevap verildi.

*Kayacık sahilinde bulunan tesisimizde Vega programı değiştirilip yerine Akın Soft programı alınmıştır.

*Kayacık Sahilinde bulunan tesisimizde menümüz genişletilerek tavuk ürünleri satışımız yapılmaktadır.

*Kayacık tesisimizin günlük cirosu takip edilmektedir.

*Kayacık tesisimize alınan malzemelerin stok takibi yapılmaktadır

*Dalaman 1 adlı teknemiz ihale usulü ile satışa çıkarılarak satılmıştır.

*Vatandaşlarımıza Kayacık tesisimizde yıl boyunca hizmet verilmektedir.

*2019 yılı içinde  Kayacık tesisimizin yıllık cirosu 1.459.160,01 tl dir.

*Kayacık Sahilinde bulunan tesisimizde su arıtma cihazı temin edilmiştir.

HER TÜRLÜ DÜĞÜN,NİŞAN,NİKAH,TOPLANTI,DOĞUM GÜNÜ VE ORGANİZASYONLAR YAPILIR

KAYACIK SAHİLİNDE İŞLETMEMİZDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ OLMASI SEBEBİYLE GAZİLERİMİZE ,ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA KAHVALTI VERİLMİŞTİR.

KAYACIK SAHİLİNDE BULUNAN TESİSİMİZE ELEKTİRİK SORUNU OLMAMASI İÇİN
 JENERATÖR KURULMUŞTUR.

03.09.2019 TARİHİNDE KAYACIK SAHİLİNDE BULUNAN  İŞLETMEMİZDE MUHTARLARA KAHVALTI VERİLMİŞTİR

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET RAPORU

Belediyemiz sınırları güney kuzey uç noktaları arası 28 km, doğu batı uç noktaları arası 17 km olup, bu alan içerisinde bulunan tüm konteynırların ve bahçelerden çıkan atıkların temizlikleri yaptırılmıştır.

İlçemizin temizliği ve katı atıkların toplanması işinde 31 Dabel A.Ş. işçi personel çalışmaktadır. 5 çöp kamyonu, 2 traktör, 2 kepçe, 1 kamyonla tüm Dalaman İlçemize ve köylerden mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerine hizmet verilmiştir.

Haftanın yedi günü gece kamyonu hariç tüm çöp kamyonlarımız sabah 06:00’da iş başı yapıp saat 14:00’e kadar kendi bölgelerinden çöp toplamakta ve çöp konteynırlarının etrafını süpürmektedir.1 adet gece kamyonu saat 16:00 ile 24:00 arasında hizmet vermektedir.Toplanan tüm bu evsel atıklar Kocabel Mevkiinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çöp toplama merkezine götürülmüştür.

Vatandaşlarımızdan gelen tüm yazılı ve sözlü şikayetler yerinde değerlendirilip gereği yerine getirildikten sonra vatandaşlarımıza sözlü yada yazılı olarak cevap verilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ayrıca bahçelerden ve kamuya ait alanlardan çıkan dal ve budakları ayrıca bahçe atıklarını kepçe ile almakta traktör ve hafriyat kamyonu ile Kocabel Mevkiinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çöp toplama merkezine götürülmüştür.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği atık halde pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde,  doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılması için Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletme ile Dalaman Belediyesi arasındaki sözleşme imzalanmış olup, 2019 yılı içerisinde toplana atık piller bu protokol gereği atık bu Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine ulaştırılmıştır.

       İlçemizden çıkan evsel atık yağlar DEHA firması tarafından alınmaktadır. 2019 yılında vatandaşlarımızın, restaurantların ve yemekhanelerin çıkardığı atık yağlar, Belediyemize getirilmek sureti ile yada toplu atıkları varsa firma yetkilileri tarafından yerinden alınmak sureti ile toplanmıştır.

Yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın evine  temizliğe gidilip ev temizliği yapılmıştır.

Belediyemiz bina içerisi temizliği, 3 kişiden oluşan Dabel Aş. işçileri tarafından yapılmaktadır.Tüm belediye binasının temizliği bu çalışan üç kişi tarafından yapılmıştır.

2019 yılı içerisinde Dalaman İlçemizde yaz aylarında sıklaşan düğünlerde vatandaşın talebiyle düğün yeri temizliği yapılmıştır.

03.05.2019 tarihinde 11kişi  İş Kur aracılığıyla, Müdürlüğümüzde 6 aylık hizmet programanına göre temizlik hizmeti yapılmıştır.

Ofis içerisinde Temizlik İşleri Müdürü ve 1 Şef görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz 2019 yılı için yıl boyunca topladığı hizmetin bedeli olan evsel katı atık toplama ücretinin yaklaşık maliyetlerini oluşturmuş ve Plan ve Bütçe komisyonundan çıkan kararı Meclise sunmuştur. Meclisten geçen bu tarifeler uyarınca işletmelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına 2019 yılı evsel katı atık toplama ücreti tahakkuk etmiştir.

İş Kanununa göre Müdürlüğümüzde çalışan işçilerimize doğrudan temin yoluyla yazlık kıyafet alımı talebinde bulunulmuştur.Dabel A.Ş. persenellerimize yağmurluk, çizme, yazlık kıyafet, iş güvenliği standartlarına uygun iş ayakkabısı, iş eldiveni alımı yapılmıştır.

Dalaman İlçemizin sınırlarının genişliği sebebiyle her yeni gün yapılaşma artmakta ve çöp konteynerine ihtiyaç artmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım yolu ile çöp konteynere, kazıcı yükleyici, hafriyat kamyonu ve yer yıkama aracı talebinde bulunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım programından 165 adet çöp konteynere yardımı yapılmış olup, gelen konteynerler ihtiyaç görülen yerlere konulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım yolu ile, Dalaman Belediyemize kazı yükleyici yardımı yapılmış olup, Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak üzere sahada hizmete sunulmuştur.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde talep edilen Geri Dönüşüm Konteynerelere, Kar Ambalaj Ltd. Şti. aracılığı ile yetkilendirilmiş kuruluş PAKÇEV tarafından gönderilmiş olup, 20 adet Geri dönüşüm Konteynere ihtiyaç görülen yerlere konulmak üzere teslim alınmıştır.

 Müdürlüğümüze gelen CİMER şikâyetleri yerinde değerlendirilmiş olup, vatandaşın şikayetleri giderildikten sonra vatandaşa Cimer aracılığı ile cevap verilmiştir.

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  1 ocak 2019- 31 aralık 2019 tarihleri arasında 1 yıllık faaliyeti olarak;

1.Gazi Bulvarı ile Kenan Evren bulvarı 14 km ‘lik orta refüjün ot biçimi, sulama işi ,ağaç budama işi, gübreleme işi ve çiçeklendirme işi düzenli olarak yapılmıştır.

2.İlçemizde bulunan çocuk oyun parklarının ot temizliği, çevre temizliği ,ağaç budaması, oyun gruplarının boyanıp kırık oyun gruplarının değişimi yapılmıştır.

3.Traktöre takılı tambur ile ilçemizin yeşil alanları, köy yolları ve merkez mahallelerdeki yol kenarlarının ot temizliği yapılmıştır.

4.Kayacık sahili yolu, günü birlik tesisin ve piknik alanının ot biçimi ve çiçek dikimi yapılmıştır.

 1. Kapukargın Mahallemizde bulunan kükürtte ot biçimi yapılmıştır.

6.İlçemizde bulunan yol kenarlarının ,kaldırım üstlerinin otları ekiplerimiz tarafından düzenli bir şekilde biçildi.

7.Belediyemize ait yerlerde bulunan palmiye ağaçları budandı.

8.İlçemiz de mahalle ve sokaklarda yollara ve kaldırımlara çıkan dallar budandı.

9.Kapukargın İlköğretim okulu bahçesine yeni çocuk oyun parkı kuruldu.

10.İlçemiz Ege mahallesi İnönü caddesinde bulunan 1000 m2 yeşil alana yeni park düzenlemesi yapılarak vatandaşın hizmetine sunulmuştur.( yaklaşık maliyet 200.000 tl’dir)

11.Cumhuriyet meydanında tören alanında ,Şehit Mehmetçik parkında çim biçme ,ağaç budama ve mevsimlik çiçek dikimi periyodik olarak yapılmıştır.

12.Resmi bayram ve  önemli gün ve haftalarda belediyemizin binaları ile Cumhuriyet meydanı  ve caddelerimize bayraklar asılmıştır.

13.İlçemiz de bulunan şehitlik ve şehit mezarlarının bakımı, temizliği ,çiçek dikimi ve bayrak değişimleri yapılmıştır.

14.Yeşil alanlarda ve yol kenarlarına diktiğimiz ağaçların yazı düzenli olarak tanker ile sulaması yapılmıştır.

15.İlçemizde bulunan bütün resmi kurumların bahçesindeki otlar ekiplerimiz tarafından biçilmiştir.

16.Yeni müftülük bahçesinin peyzaj çalışması yapılarak bahçenin çimlendirilmesi

 ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.

17.Demir atölyemizde belediyemize ait araçların kaynak işleri, çatı tamirleri ve parkların onarımları  ile yeni parkların kurulumu yapılmıştır.

18.Su tesisatçılarımızca  refüjlerde sulama işlemi ,sulama sistemi alt yapısının döşenmesi, belediyemizdeki tuvaletlerin tesisatının tamiratı ve kurumların su tesisatı tamiratları yapılmıştır.

19.Çelik üretimi için otellerden ve Tigem’ den begonvil ve diğer çalı gruplarından çelikler alındı.

20.Seramızda çeliklerden çiçek üretimi yapıyoruz.

21.Belediye kültür müdürlüğümüzce düzenlenen kültürel organizasyonlarda sahnenin kurulması ve daha sonra sahnenin kaldırılması işlemleri yapılmıştır.

22-.2019 Yılı içerisinde toplam 80.000  adet mevsimlik çiçek satın alınarak ilçemizin meydan, park ve bahçelerine dikilmiştir.

23- Belediyemizin bütün su tesisatı işleri ekiplerimizce giderilmiştir.


DABEL TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş

1-) 2019 yılı Ocak ayında 11 i şirket  personeli olmak üzere toplam 153 personel,  Şubat ayında 10 u şirket personeli olmak üzere 152 personel, Mart ayında 10 u şirket personeli olmak üzere 152 personel, Nisan ayında 11 i şirket personeli olmak üzere 153 personel , Mayıs ayında 11 i şirket personeli olmak üzere 152 personel, Haziran ayında 17 si şirket personeli  (26.06.2019 tarihinde alınan 3 aylık mevsimlik 6 personel dahil ) olmak üzere 158 personel, Temmuz ayında 17 si şirket personeli (26.06.2019 tarihinde alınan 3 aylık mevsimlik 6 personel dahil ) olmak üzere 159 personel, Ağustos ayında 16 sı şirket personeli (26.06.2019 tarihinde alınan 3 aylık mevsimlik 6 personel dahil ) olmak üzere 157 personel, Eylül ayında 14 ü şirket personeli (26.06.2019 tarihinde alınan 3 aylık mevsimlik 6 personelden  4 ü dahil) olmak üzere 155 personel , Ekim ayında 10 u şirket personeli olmak üzere 151 personel , Kasım ve Aralık ayında 10 u şirket personeli olmak üzere 148 personel   Belediyemizin birimlerinde ve şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere şirketimiz tarafından karşılanmıştır.

2-)  Dalaman Belediyesinden ihale ile alınan Kültür Merkezi  şirketimiz tarafından işletilmiştir.

3-) 2019 yılı yaz aylarında Sarsala Günü Birlik Tesis Dalaman Belediyesinden kiralanarak şirketimiz tarafından işletilmiştir.

4-) Şehit Mehmetçik Parkı 2019 yılı 19.08.2019 tarihine kadar şirketimiz tarafından işletilmiştir.

5-)   2019 yılı Temmuz ayında DMO aracılığı ile 2019 model Volkswagen Passat marka araç alımı yapılmıştır.

6-)  07.11.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararı ve 12.11.2019 tarihli tescil ilanına istinaden şirketimizin 1.200.000,00TL olan sermayesi 3.800.000,00TL arttırılarak 5.000.000,00TL ye çıkarılmıştır.